Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Przetargi i zapytania

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg na :

21. Ogłoszenie postępowania zamówienia publicznego - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5 500 000,00 zł

22. Zapytanie cenowe na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw

23. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej Gminy Sokołów Małopolski

24. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Małopolski w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

25. Dostawa piasku kopanego do makroniwelacji terenu

26. Zapytanie ofertowe - Usuwanie materiałów zawierających azbest z Gminy Sokołów Małopolski w 2018 r.

27. Otwarty konkurs ofert - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

działając na podst. art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 2, oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Sokołów Młp. do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie".

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1 pkt. 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 1817 z późn. zm.).

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w roku szkolnym 2018/2019:

Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 22 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie  na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. 2016 r. poz. 1870).

III.    Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 01.09.2018 do 31.07.2019 roku.
 2. Warunki realizacji zadania:
  1. Dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy i Miasta Sokołów Młp., z miejsca zamieszkania dziecka (ok. godz. 7.30) do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie i z powrotem do miejsca zamieszkania (ok. godz. 15.00) przez 5 dni w tygodniu, 11 miesięcy w roku.
  2. Dowóz dziecka musi odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózka inwalidzkiego),
  3. W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert do 28.08.2018 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2018 r. o godz. 13.30. Miejsce składania ofert: dziennik podawczy w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp., pokój nr 5, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp. Ofertę składa się na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 13.00). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Sokołów Młp. do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie".

V. Termin, tryb i kryteria stosowania przy dokonaniu wyboru ofert:

 1. Termin: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od terminu składania ofert.
 2. Tryb i kryteria oceny ofert:
  1. Analiza merytoryczna zawartości ofert: ocena możliwości, jakości i kwalifikacji osób przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie publiczne.
  2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego.
  3. Uwzględnienie wysokości środków publicznych, jakie trzeba zaangażować do realizacji zadania wg. poszczególnych ofert.
  4. Wybór realizatora zadania Gminy, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub unieważnienie konkursu, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.
  5. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

Wyniki konkursu zatwierdza Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Sokołów Młp. i na stronie internetowej Gminy i Miasta Sokołów Młp.

VI. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji:

W roku poprzednim tj. 2017 jak i w roku bieżącym Gmina Sokołów Młp. nie realizowała zadania publicznego tego samego rodzaju. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Referat Oświatowy. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Stanisław Jarosz tel. (17) 771 32 20.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Andrzej Ożóg

Rozstrzygnięcie

28. Zapytanie cenowe - zakup wiaty przystankowej

29. Przetarg nieograniczony - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski

30. Ogłoszenie przetargu - Przebudowa drogi gminnej Nr 108748R ulicy Pelca w km 0+000 - 0+425 w miejscowości Sokołów Małopolski

31. Przetarg - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebuska, działki o nr ew. 467 i 1001

32. Zapytanie ofertowe - Serwis pompy ciepła

33. Zapytanie ofertowe - Serwis centrali wentylacyjnej i ściennych jednostek wewnętrznych

34. Zakup samochodu strażackiego średniego dla OSP Nienadówka

35. Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości i herbaty

36. Zapytanie cenowe na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw

37. Zapytanie ofertowe - Budowa oświetlenia ulicy Pileckich w Sokołowie Małopolskim

38. Zapytanie ofertowe - Budowa oświetlania ulicy Reymonta w Sokołowie Małopolskim

39. Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia działek

40. Zapytanie cenowe - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole Podstawowej nr 3 w Trzebosi

Poprzedniastrona 2/37Następna