Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Sprzedaż działek, nieruchomości i dzierżawa lokali

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg na :

1. Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w sprawie przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż działki budowlanej, niezabudowanej dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  420/33 o powierzchni 0,0886 ha, położonej w Trzebosi obj. KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

 • Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 •  Termin przetargu wyznacza się na dzień 19 grudnia 2018 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
 • Cenę wywoławczą dla działki nr 420/33 ustala się na kwotę 29 000,00 zł,

   
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić  w kasie tut. Urzędu lub na konto  nr 08 9182 0006 0000 0390 2000 0390 do dnia  14 grudnia 2018 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 14 grudnia 2018 r. na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

 

Treść ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu

2. Ogłoszenie przetargu w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 5 grudnia 2007 r. Nr XIII/102/2007

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, przeznaczonych w MPO zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

 • 1406/132 o powierzchni 0,0877 ha,
 • 1406/138 o powierzchni 0,0813 ha,

położonych w Sokołowie Małopolskim, obj. KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących     własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone  i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 
Termin przetargu wyznacza się na dzień 14 listopada 2018 r. od godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Cenę wywoławczą dla działki nr :

 • 1406/132 ustala się na kwotę 55 000,00 zł,
 • 1406/138 ustala się na kwotę 51 000,00 zł,

   
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium.  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić  w kasie tut. Urzędu lub na konto  nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 do dnia  09 listopada 2018 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu  09 listopada 2018 r.  na  koncie  Urzędu  Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Treść zarządzenia, regulamin

I N F O R M A C J A

 z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2018  r.

w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

            W dniu 14 listopada 2018 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim odbył się  przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, przeznaczonych w MPO zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

            - 1406/132 o powierzchni 0,0877 ha,

            - 1406/138 o powierzchni 0,0813 ha,

 położonych w Sokołowie Małopolskim, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

- Na działkę nr 1406/132 o powierzchni 0,0877 ha, wadium wpłacił Pan Gielarowski Stanisław Walenty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 55 000,00 zł, postąpienie  na  kwotę 550,00 zł.

Cena  osiągnięta w przetargu to kwota 55 550,00 zł + podatek VAT

Nabywcą działki nr 1406/132 o powierzchni 0,0877 ha został Pan Gielarowski Stanisław Walenty.

- Na działkę nr 1406/138 o powierzchni 0,0813 ha, wadium wpłacił Pan Popek Wojciech Łukasz.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 51 000,00 zł, postąpienie  na  kwotę 510,00 zł.

Cena  osiągnięta w przetargu to kwota 51 510,00 zł + podatek VAT.

Nabywcą działki nr 1406/138 o powierzchni 0,0813 ha został Pan Popek Wojciech Łukasz.

3. Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na dzierżawę na okres pięciu lat z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej nieruchomośći

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na dzierżawę na okres pięciu lat z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej nieruchomość składającą się z działki nr 1146/1 o powierzchni 10,4170 ha, położonej w Wólce Sokołowskiej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, obj. KW nr RZ1Z/00132924/3.

 

 1.  Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Termin przetargu wyznacza się na dzień 30 maja 2018 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

 

 1. Cenę wywoławczą na czynsz dzierżawy ustala się w wysokości 10 000,00 zł rocznie.
  Czynsz dzierżawny nieruchomości zwolniony jest z podatku VAT. 
   
 2. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone    w kasie tut. Urzędu lub na konto  nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 25 maja 2018 r.(za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu)
   
 3. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim pok. nr 2 tel. 17 77 29 019. w. 12.

Treść wraz z regulaminem przetargu

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 30 maja  2018  r.

w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

            W dniu 30 maja 2018 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na  dzierżawę na cele produkcji rolnej, na okres pięciu lat nieruchomości składającej się z działki nr 1146/1 o powierzchni 10,4170  ha położonej w Wólce Sokołowskiej,  stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, wystawionej do dzierżawy Uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim nr XL/436/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.

            Ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium na w/w dzierżawę, przetarg nie odbył się.

4. Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny ograniczony /licytację/ sprzedaż działki rolnej nr 1308/4  o powierzchni 1,09 ha, położonej w Trzebosi, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.  

Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 
Termin przetargu wyznacza się na dzień 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Cenę wywoławczą dla działki nr  1308/4 ustala się na kwotę 23 000,00 zł,
W/w kwota zwolniona jest z podatku VAT.
    
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium.  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić  w kasie tut. Urzędu lub na konto  nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 do dnia  20 kwietnia 2018 r.
Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu  20 kwietnia 2018 r. na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Warunki udziału w przetargu:
 
1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:
 a) spełniają warunki określone w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż dz. 1308/4 w Trzebosi”, w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00 uczestnictwo w przetargu ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 ukur w tym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt na pobyt stały. Wzory wymaganych oświadczeń stanowią załączniki A, B, C i D do ogłoszenia o przetargu stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski nr 673/2018.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim w dniu 23 kwietnia 2018 roku;
b) wpłaciły w terminie do 20 kwietnia 2018 roku wadium na konto tut. Urzędu ;
2. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej: a) dowód wpłaty wadium,
b) pisemne oświadczenie o znajomości przedmiotu sprzedaży i granic nieruchomości, barku zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży, kupna wstanie istniejącym oraz o nabywaniu nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
c) osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
d) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
e) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału    w przetargu i nabycie nieruchomości.
f) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
g) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
3. W przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegają się małżonkowie, warunkiem uczestniczenia w przetargu jest obecność obojga małżonków. Przystępujące samodzielnie do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Treść wraz z załącznikami

W dniu 25 marca 2018 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim odbył się  przetarg ustny ograniczony – licytacja na sprzedaż działek rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 1308/4  o powierzchni 1,09 ha, położonej w Trzebosi, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1,
           
Na działkę nr 1308/4 o powierzchni 1,09 ha, położonej w Trzebosi obj. KW nr  RZ1Z/00134119/1 wadium wpłaciła Pani Cecylia Niezgoda.
Cena  osiągnięta w przetargu to kwota 23 230,00 zł.
Nabywcą działki nr 1308/4 o powierzchni 1,09 ha została Pani Cecylia Niezgoda.

5. Dzierżawa na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej nieruchomość składającą się z działki nr 2261/8 o powierzchni 4,1869 ha, położona w Wólce Niedźwiedzkiej

1. Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na dzierżawę na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej nieruchomość składającą się z działki nr 2261/8 o powierzchni 4,1869 ha, położona w Wólce Niedźwiedzkiej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, obj. KW nr RZ1Z/00132915/7.

2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

3. Termin przetargu wyznacza się na dzień 21 marca 2018 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

4. Cenę wywoławczą na czynsz dzierżawy ustala się w wysokości 3 000,00 zł rocznie, postąpienie 300,00 zł,

Czynsz dzierżawny nieruchomości zwolniony jest z podatku VAT.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone    w kasie tut. Urzędu lub na konto  nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 16 marca 2018 r.(za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu)

6. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta   w Sokołowie Małopolskim pok. nr 2 tel. 17 77 29 019. w. 12.

Regulamin

I N F O R M A C J A

 z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 21 marca 2018 r.

w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
 

             W dniu 21 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości rolnej położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski oznaczonej jako działka nr 2261/8 o powierzchni 4,1869 ha.

Na w/w działkę wadium wpłacił Pan Zimniak Mateusz Łukasz i Pan Kurasiński Wojciech.

Cena wywoławcza na czynsz dzierżawy działki nr 2261/8 została ustalona na kwotę 3 000,00 rocznie,

Minimalne postąpienie 30,00 zł, cena osiągnięta w przetargu – 3 060,00 zł,

Dzierżawcą w/w działki został Pan Zimniak Mateusz Łukasz.

6. Zarządzenie nr 656/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, przeznaczonych w MPO zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, położonych w Sokołowie Małopolskim, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolskim oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :
 • 1365/10 o powierzchni 0,0296 ha i 1406/152 o powierzchni 0,0820 ha, obj. KW nr RZ1Z/00124409/8,
 • 822/44 o powierzchni 0,0065 ha, 821/54 o powierzchni 0,0150 ha, 820/53 o powierzchni 0,0548 ha, 819/46 o powierzchni 0,0590 ha, obj. KW nr RZ1Z/00125902/1,
 • 6095 o powierzchni 0,0863 ha, obj. KW nr RZ1Z/00146927/5.

 

 1. Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 2.  Termin przetargu wyznacza się na dzień 07 marca 2018 r. od godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
 3. Cenę wywoławczą dla działek nr :
 • 1365/10, 1406/152 ustala się na kwotę 62 000,00 zł,
 • 822/44, 821/54, 820/53, 819/46 ustala się na kwotę 92 000,00 zł,
 • 6095 ustala się na kwotę 50 000,00 zł.   
 1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium.  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić  w kasie tut. Urzędu lub na konto  nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 do dnia  02 marca 2018 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu  02 marca 2018 r.  na  koncie  Urzędu  Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Treść ogłoszenia i regulamin przetargu

7. Zarządzenie nr 657/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny ograniczony /licytację/ na sprzedaż działek rolnych  stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolskim oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

            - 1741/1 o powierzchni 0,30 ha, położonej w Trzebusce, obj. KW nr  RZ1Z/00132925/0,
            - 1308/4  o powierzchni 1,09 ha, położonej w Trzebosi, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1,
            - 506 o powierzchni 0,41 ha,  położonej w Markowiźnie, obj. KW nr RZ1Z/00122257/3.

 1. W przetargu mogą wziąć udział rolnicy indywidualni, bądź osoby o których mowa w art.2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 2. Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 3. Termin przetargu wyznacza się na dzień 07 marca 2018 r. od godz. 11ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
 4.     Cenę wywoławczą dla działki nr :

            - 1741/1 ustala się na kwotę 8 000,00 zł,
            - 1308/4 ustala się na kwotę 23 000,00 zł,
            - 506 ustala się na kwotę 13 500,00 zł.
            W/w kwoty zwolnione są z podatku VAT.          

 1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium.  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić  w kasie tut. Urzędu lub na konto  nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 do dnia  02 marca 2018 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu  02 marca 2018 r.  na  koncie  Urzędu  Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.


Treść ogłoszenia i regulamin przetargu

W dniu 07 marca 2018 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim odbył się  przetarg ustny ograniczony – licytacja na sprzedaż działek rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

 

            - 1741/1 o powierzchni 0,30 ha, położonej w Trzebusce, obj. KW nr  RZ1Z/00132925/0,

            - 1308/4  o powierzchni 1,09 ha, położonej w Trzebosi, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1,

            - 506 o powierzchni 0,41 ha,  położonej w Markowiźnie, obj. KW nr RZ1Z/00122257/3.

                       

- Na działkę nr 1741/1 o powierzchni 0,30 ha, położonej w Trzebusce, obj. KW nr  RZ1Z/00132925/0 wadium wpłaciła Pani Zofia Stanisława Piersiak.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 8 000,00 zł, postąpienie  na  kwotę 80,00 zł.

Cena  osiągnięta w przetargu to kwota 8 080,00 zł.

Nabywcą działki nr 1741/1 o powierzchni 0,30 ha została Pani Zofia Stanisława Piersiak.

 

- Na działkę nr 1308/4 o powierzchni 1,09 ha, położonej w Trzebosi obj. KW nr  RZ1Z/00134119/1 wadium wpłacili Państwo Iwona i Mariusz Niezgoda, ale po wylicytowaniu okazało się że nabywcy nie spełniły wymogu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat – przetarg został unieważniony.

 

- Na działkę nr 506 o powierzchni 0,41 ha nikt się nie zgłosił do przetargu, zatem przetarg nie odbył się.  

8. Ogłoszenie o przetargu w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 5 grudnia 2007 r. Nr XIII/102/2007

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, przeznaczonych w MPO zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

    - 1406/132 o powierzchni 0,0877 ha,
    - 1406/138 o powierzchni 0,0813 ha,
    - 1406/140 o powierzchni 0,0742 ha,
    - 1406/141 o powierzchni 0,0818 ha,


położonych w Sokołowie Małopolskim, obj. KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących     własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone  i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 
Termin przetargu wyznacza się na dzień 28 luty 2018 r. od godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Cenę wywoławczą dla działki nr :

    - 1406/132 ustala się na kwotę 55 000,00 zł,
    - 1406/138 ustala się na kwotę 51 000,00 zł,
    - 1406/140 ustala się na kwotę 47 000,00 zł,
    - 1406/141 ustala się na kwotę 52 000,00 zł.

   
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium.  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić  w kasie tut. Urzędu lub na konto  nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 do dnia  23 lutego 2018 r.
Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu  23 lutego 2018 r.  na  koncie  Urzędu  Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Treść ogłoszenia, regulamin przetargu

9. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na oddanie w najem lokalu

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na oddanie w najem lokalu użytkowego w Krytej Pływalni  w Sokołowie Małopolskim

Warunki i przedmiot przetargu:

 • Lokal użytkowy o powierzchni 68,93 m²
 • Okres zawarcia umowy najmu 3 lata
 • Termin przetargu ustala się na dzień 05.12.2017r. godzina 1000 pokój nr 7, UGiM Sokołów Młp. przy ulicy Rynek 1
 • Cena wywoławcza czynszu 600,00 zł.
 • Do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek VAT.
 • Postęp licytacyjny ustala się na kwotę 100,00 zł.
 • Wadium w wysokości 800,00 zł należy wpłacić do dnia 04.12.2017 r do godziny 21ºº w kasie Krytej Pływalni lub na konto Krytej Pływalni
 • 81 9182 0006 0002 8639 2000 0010 i dowód wpłaty zachować do wglądu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet  czynszu.
 • Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymają zwrot wadium do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu i nie dłuższym niż pięć dni po przeprowadzonym przetargu. Po tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.
 • Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy dzierżawnej.
 • Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 • Dodatkowych informacji można uzyskać w Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. lub telefonicznie (0-17) 7720021

Szczegóły ogłoszenia i regulamin przetargu

Komisja przetargowa stwierdza , że przetarg ustny nieograniczony / licytacja / doszedł do skutku .i lokal w budynku krytej pływalni zostanie wynajęty na rzecz P. Barbary Warzocha. Komisja Przetargowa stwierdza, że Pani Barbara Warzocha ani żadne osoby z komisji przetargowej nie zgłaszają zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia przetargu.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Komisja przetargowa:
1. Pani Marta Trzcińska – Kowalska -Przewodniczący komisji
2. Pan. Grzegorz Dec – członek komisji
3. Pan Roman Kochański – członek komisji

10. Ogłoszenie o przetargu w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 5 grudnia 2007 r. Nr XIII/102/2007

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, przeznaczonych w MPO zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

 • 1406/26 o powierzchni 0,0846 ha,
 • 1406/132 o powierzchni 0,0877 ha,
 • 1406/136 o powierzchni 0,0815 ha,
 • 1406/138 o powierzchni 0,0813 ha,

położonych w Sokołowie Małopolskim, obj. KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone  i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 
Termin przetargu wyznacza się na dzień 06 grudnia 2017r. od godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Cenę wywoławczą dla działki nr :

 • 1406/26 ustala się na kwotę 52 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 520,00 zł,
 • 1406/132 ustala się na kwotę 55 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 550,00 zł,
 • 1406/136 ustala się na kwotę 51 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 510,00 zł,
 • 1406/138 ustala się na kwotę 51 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 510,00 zł,

    
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium, które wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie ( do godz. 13 ºº) lub na konto tut. Urzędu nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 01 grudnia 2017 r.


Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

 

Treść ogłoszenia, regulamin przetargu

 

W dniu 06 grudnia 2017 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim odbył się  przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, przeznaczonych w MPO zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :
    - 1406/26 o powierzchni 0,0846 ha,
    - 1406/132 o powierzchni 0,0877 ha,
    - 1406/136 o powierzchni 0,0815 ha,
    - 1406/138 o powierzchni 0,0813 ha,
położonych w Sokołowie Małopolskim, obj. KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
- Na działkę nr 1406/26 wadium wpłaciło Państwo Iwona i Dariusz Dul.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 52 000,00 zł, postąpienie  na  kwotę 520,00 zł.
Cena  osiągnięta w przetargu to kwota 52 520,00 zł + podatek VAT
Nabywcą działki zostali Państwo Iwona i Dariusz Dul.
- Na działkę nr 1406/136 wadium wpłaciła Pani Agnieszka Buczak.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 51 000,00 zł, postąpienie  na  kwotę 510,00 zł.
Cena  osiągnięta w przetargu to kwota 51 510,00 zł + podatek VAT.
Nabywcą działki została Pani Agnieszka Buczak.
- Na działki nr 1406/132, 1406/138 nikt się nie zgłosił do przetargu, zatem przetarg nie odbył się. 

11. Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3360/19 o powierzchni 0,1394 ha, położonej w Nienadówce obj. KW nr RZ1Z/00127737/7 stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona  i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 27 września 2017r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta  w Sokołowie Małopolskim.

Cenę wywoławczą dla działki nr 3360/19 ustala się na kwotę 20 000,00 zł /brutto/, minimalne postąpienie na kwotę 200,00 zł,

Wrunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium, które wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie lub na konto tut. Urzędu nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 22 września 2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

 

Treść ogłoszenia, regulamin przetargu

Odwołany na podstawie Zarządzenia Burmistrza NR 595/2017

12. Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż działki budowlanej, niezabudowanej, przeznaczonej w MPO zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6095 o powierzchni 0,0863 ha, położonej w Sokołowie Małopolskim, obj. KW nr RZ1Z/00146927/5, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

            Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona  i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

            Termin przetargu wyznacza się na dzień 27 września 2017r.  o godz. 10²º w Urzędzie Gminy i Miasta  w Sokołowie Małopolskim.

            Cenę wywoławczą dla działki nr 6095 ustala się na kwotę 50 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 500,00 zł,

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium, które wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie lub na konto tut. Urzędu nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 22 września 2017 r.

Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

 Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

 

Treść ogłoszenia, regulamin przetargu

W dniu 27 września 2017 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaży działki budowlanej, niezabudowanej, przeznaczonej w MPO zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6095  o powierzchni 0,0863 ha, położonej w Sokołowie Małopolskim, obj. KW nr RZ1Z/00146927/5, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

Ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium na w/w działkę, przetarg nie odbył się.

13. Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie przetargu

 1. Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza  przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na dzierżawę na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej nieruchomość składającą się z :
 • części działki nr 2084/41 o powierzchni 1,00 ha położonej w Trzebosi, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00134119/1,
 • części działki nr 2136/3 o powierzchni 4,06 ha położonej w Górnie, stanowiącej własność Gminy i Miasta  Sokołów Małopolski, objętej księga wieczysta KW nr RZ1Z/00134123/2.
 1. Termin przetargu wyznacza się na dzień 05 lipca 2017 r.  od godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
 1. Cenę wywoławczą na czynsz dzierżawy :
 • dla cz. dz. nr 2084/41  ustala się w wysokości 200,00 zł rocznie, postąpienie 10,00 zł,
 • dla cz. dz. nr 2136/3 ustala się w wysokości 800,00 zł rocznie, postąpienie 10,00 zł.
 1. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Regulamin przetargu

 1. Prowadzący przetarg ma zaznajomić uczestników przetargu o warunkach przetargu.
 1. Minimalna kwota postąpienia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 1. Ustala się  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
 1. Ogłasza się przetarg przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet czynszu dzierżawy.
 1. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy (po dwukrotnym wezwaniu do zawarcia umowy).       
 1. Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.
 1. Osoba wygrywająca przetarg obowiązana jest dopłacić pozostałą część sumy wylicytowanej przy pierwszej wpłacie czynszu, po zawarciu umowy dzierżawy.

Zarządzenie zmieniające treść ogłoszenia

INFORMACJA
z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 05 lipca 2017 r.
w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim


W dniu 05 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na dzierżawę :

 1. na okres jednego roku części działki ozn. nr 2136/3 o powierzchni 4,06 ha położonej w Górnie z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej

Na w/w działkę wadium wpłacił Pan Kurasiński Wojciech, Pan Zimniak Mateusz, Pani Kobiernik Kamila.
Cena wywoławcza na czynsz dzierżawy została ustalona na kwotę 800,00 zł rocznie, postąpienie 10,00 zł.
Kwota czynszu dzierżawy osiągnięta w przetargu – 2 000,00 zł rocznie.
Dzierżawcą w/w działki został Pan Kurasiński Wojciech.

 1. na okres 3 lat części działki. nr 2084/41 o powierzchni 1,00 ha, położonej w Trzebosi z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej

Na w/w działkę wadium wpłacił Pan Zdeb Jan, Pan Zimniak Mateusz, Pan Rodzeń Mieczysław.
Cena wywoławcza na czynsz dzierżawy została ustalona na kwotę 200,00 zł rocznie, postąpienie 10,00 zł.
Kwota czynszu dzierżawy osiągnięta w przetargu – 270,00 zł rocznie.
Dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Zdeb Jan.

14. Sprzedaż nieruchomości budowanych, niezabudowanych dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, położonych w Trzebosi, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonych numerami: 420/12, 420/9, 1359/10

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości budowanych, niezabudowanych dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, położonych w Trzebosi,  stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonych w ewidencji gruntów działkami numer :

420/12 o powierzchni 0,1254 ha, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1,

420/9 o powierzchni 0,1247 ha, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1,

1359/10 o powierzchni 0,0640 ha, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1

Pierwszy przetarg odbył się 23 listopada 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone  i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Termin II przetargu wyznacza się na dzień 15 marca 2017 r.  od godz. 10ºº w Urzędzie Gminy         i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działki nr :

420/12 ustala się na kwotę 30 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 300,00 zł,

420/9 ustala się na kwotę 30 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 300,00 zł,

1359/10 ustala się na kwotę 15 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 150,00 zł,

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium, które wnoszone w pieniądzu           w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie lub na konto tut. Urzędu nr 08 9182 0006 0000 0390 2000 0390 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 10 marca 2017 r.

Do  wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki.

            Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

I N F O R M A C J A
z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15 marca 2017  r.
w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 15 marca 2017 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się II przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż :
nieruchomości budowanych, niezabudowanych dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, położonych w Trzebosi,  stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonych   w ewidencji gruntów działkami numer :
- 420/12 o powierzchni 0,1254 ha, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1,
- 420/9 o powierzchni 0,1247 ha, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1,
- 1359/10 o powierzchni 0,0640 ha, obj. KW nr RZ1Z/00134119/12260/4

Na działkę nr 420/12 wadium wpłaciło Państwo Kurasiński Karol i Wioletta.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 30 000,00 zł, postąpienie  na  kwotę 300,00 zł.
Cena  osiągnięta w przetargu to kwota 30 300,00 zł + podatek VAT
Nabywcą działki zostali Państwo Wioletta i Karol Kurasiński.

Na działkę nr 420/9 wadium wpłacił Pan Kołodziej Piotr.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 30 000,00 zł, postąpienie  na  kwotę 300,00 zł.
Cena  osiągnięta w przetargu to kwota 30 300,00 zł + podatek VAT
Nabywcą działki został Pan Piotr Kołodziej.

Na działkę nr 1359/10 nikt nie wpłacił wadium.
Ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium na w/w działkę, przetarg nie odbył się.

15. Sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej w MPO symbolem U - tereny usługowe, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, objętej KW nr RZ1Z/00132915/7, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej w MPO symbolem U – tereny usługowe, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, objętej KW nr RZ1Z/00132915/7, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  3548 o powierzchni 0,2995 ha.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 listopada 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Termin II przetargu wyznacza się na dzień 1 luty 2017 r.  o godz. 10³º w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działki nr 3548 ustala się na kwotę 87 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 870,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium, które wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone  w kasie lub na konto tut. Urzędu nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 27 stycznia 2017 r.

Do  wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

W dniu 01 luty 2017 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż działki nr 3548 o powierzchni 0,2995 ha, niezabudowanej, oznaczonej w MPZP symbolem U – tereny usługowe, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, objętej KW nr RZ1Z/00132915/7, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., wystawionej do sprzedaży uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 23 czerwca 2016 roku nr XX/211/2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Na działkę nr 3548 wadium wpłaciło : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "OKTAN" Stanisław Bednarz 36-053 Kamień 199. Cena wywoławcza w/w działki została ustalona na kwotę 87 000,00 zł, postąpienie na kwotę 870,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu to kwota 87 870,00 zł.

Nabywcą działki 3548 zostało : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "OKTAN" Stanisław Bednarz 36-053 Kamień 199.

16. Sprzedaż działki budowanej, niezabudowanej, przeznaczonej w MPO zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 5981 o powierzchni 0,0984 ha, położonej w Sokołowie Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż działki budowanej, niezabudowanej, przeznaczonej w MPO zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 5981 o powierzchni 0,0984 ha, położonej w Sokołowie Młp., obj. KW nr RZ1Z/00146927/5, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona  i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 01 luty 2017r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działki nr 5981 ustala się na kwotę 55 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 550,00 zł,

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium, które wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie lub na konto tut. Urzędu nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 27 stycznia 2017 r.

Do  wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

W dniu 01 luty 2017 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż działki nr 5981 o powierzchni 0,0984 ha, budowlanej, niezabudowanej, oznaczonej w MPZP symbolem MN1 – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Sokołowie Młp., objętej KW nr RZ1Z/00146927/5, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., wystawionej do sprzedaży uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 28 września 2016 roku nr XXII/234/2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Na działkę nr 5981 wadium wpłaciło Państwo Cisło Tomasz i Renata.

Cena wywoławcza w/w działki została ustalona na kwotę 55 000,00 zł, postąpienie na kwotę 550,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 55 550,00 zł. Nabywcą działki 5981 zostało Państwo Cisło Tomasz i Renata.

17. Sprzedaż nieruchomości budowanej, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalno-gospodarczym zlokalizowanym na działce nr 774/2 o powierzchni 0,06 ha, położonej w Trzebosi

            Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza  przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości budowanej, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalno-gospodarczym zlokalizowanym na działce nr 774/2 o powierzchni 0,06 ha, położonej w Trzebosi, obj. KW nr RZ1Z/175449/2,  stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona  i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Termin przetargu wyznacza się  na dzień 25 stycznia 2017 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Ustala się cenę wywoławczą na kwotę 18 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 180,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium, które wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie lub na konto tut. Urzędu nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 20 stycznia 2017 r.

Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z naliczenia podatku VAT.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 25 stycznia 2017 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaży nieruchomości budowlanej, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalno-gospodarczym zlokalizowanym na działce nr 774/2 o powierzchni 0,06 ha położonej w Trzebosi, objętej KW nr RZ1Z/00175449/2, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., wystawionej do sprzedaży uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 15 września 2010 r. nr XLII/419/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży. nr 1308/3 o powierzchni 0,0486 ha.

Na działkę nr 774/2 wadium wpłacił Pan Prucnal Tomasz

Cena wywoławcza w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 18 000,00 zł, postąpienie na kwotę 180,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 18 180,00 zł.

Nabywcą działki został Pan Prucnal Tomasz.

18. Sprzedaż nieruchomości, położonych w Trzebusce, objętych KW nr RZ1Z/00132925/0, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, położonych w Trzebusce, objętych
 KW nr RZ1Z/00132925/0, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonych w ewidencji gruntów działkami numer :

 • 463/22 o powierzchni 0,0762 ha,
 • 463/23 o powierzchni 0,0585 ha,
 • 463/24 o powierzchni 0,0395 ha.

Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 07 grudnia 2016 r.  od godz. 10oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działki nr :

 • 463/22 ustala się na kwotę 20 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 200,00 zł,
 • 463/23 ustala się na kwotę 15 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 150,00 zł,
 • 463/24 ustala się na kwotę 10 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 100,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium, które wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie lub na konto tut. Urzędu nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 02 grudnia 2016 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Cena wywoławcza działki nr 463/22 została ustalona na kwotę 20 000,00 zł, postąpienie na kwotę 200,00 zł. Na działkę 463/22 wadium wpłacił Pan Pikor Krzysztof Cena osiągnięta w przetargu to kwota 20 200,00 zł Nabywcą działki został Pan Pikor Krzysztof.

Cena wywoławcza działki nr 463/23 została ustalona na kwotę 15 000,00 zł, postąpienie na kwotę 150,00 zł. Na działkę 463/23 wadium wpłaciła Pani Piekło Janina Cena osiągnięta w przetargu to kwota 15 150,00 zł Nabywcą działki została Pani Piekło Janina.

Cena wywoławcza działki nr 463/24 została ustalona na kwotę 10 000,00 zł, postąpienie na kwotę 100,00 zł. Na działkę 463/24 nikt nie wpłacił wadium, przetarg nie odbył się.

19. Sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej w MPO symbolem U - tereny usługowe, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, objętej KW nr RZ1Z/00132915/7

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej w MPO symbolem U – tereny usługowe, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, objętej KW nr RZ1Z/00132915/7, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  3548 o powierzchni 0,2995 ha.

Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 23 listopada 2016 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działki nr 3548 ustala się na kwotę 145 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 1 450,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium, które wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone  w kasie lub na konto tut. Urzędu nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 18 listopada 2016 r.

Do  wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Na w/w nieruchomość wadium wpłacili :

 • PH-U OKTAN Stanisław Bednarz
 • PHU AGROBUD S.C. Elżbieta i Wiesław Szostek

Cena wywoławcza w/w działki została ustalona na kwotę 145 000,00 zł, postąpienie 1 450,00 zł.

Nikt nie podniósł ceny wywoławczej i na tym przetarg zakończono.

20. Sprzedaż nieruchomości budowanych, niezabudowanych dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, położonych w Trzebosi, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

            Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości budowanych, niezabudowanych dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, położonych w Trzebosi,  stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonych w ewidencji gruntów działkami numer :

 • 420/12 o powierzchni 0,1254 ha, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1,
 • 420/9 o powierzchni 0,1247 ha, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1,
 • 1359/10 o powierzchni 0,0640 ha, obj. KW nr RZ1Z/00134119/1

Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone  i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 23 listopada 2016 r.  o godz. 10³º w Urzędzie Gminy         i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działki nr :

 • 420/12 ustala się na kwotę 40 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 400,00 zł,
 • 420/9 ustala się na kwotę 40 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 400,00 zł,
 • 1359/10 ustala się na kwotę 20 000,00 zł, minimalne postąpienie na kwotę 200,00 zł,

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest uiszczenie wadium, które wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie lub na konto tut. Urzędu nr 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020 nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 18 listopada 2016 r.

Do  wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium na w/w działki, przetarg nie odbył się.

strona 1/13Następna