Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Sprzedaż działek, nieruchomości i dzierżawa lokali

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg na :

21. Dzierżawa na okres dziesięciu lat, nieruchomości zabudowanej budynkiem zlokalizowanym na działce nr 815/10 o powierzchni 0,2023 ha, położonej w Nienadówce

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja / na dzierżawę na okres dziesięciu lat, nieruchomości zabudowanej budynkiem zlokalizowanym na działce nr 815/10 o powierzchni 0,2023 ha, położonej w Nienadówce, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00127737/7, z przeznaczeniem na cele usługowo – handlowe.  

Termin przetargu wyznacza się na dzień 27 lipca 2016 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą na czynsz dzierżawy ustala się w wysokości 1 200,00 zł + podatek VAT miesięcznie, postąpienie 50, 00 złotych.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 22 lipca 2016 r.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 27 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 27 lipca 2016 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na dzierżawę na okres dziesięciu lat nieruchomości zabudowanej budynkiem betonowym o powierzchni zabudowy 125 m², zlokalizowanym na działce nr 815/10 o powierzchni 0,2023 ha, położonej w Nienadówce, obj. księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00127737/7 stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

Wadium na dzierżawę wpłacił Pan Kamil Cyrnek

Cena wywoławcza na czynsz w/w działki została ustalona na kwotę 1 220,00 zł miesięcznie, postąpienie na kwotę 50,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 1 250,00 zł + 23 % podatku Vat miesięcznie.

Dzierżawcą działki nr 815/10 został Pan Kamil Cyrnek.

22. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzebosi, objętej KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1359/10 o powierzchni 0,0640 ha

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. o g ł a s z a  przetarg ustny nieograniczony /licytacja / na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzebosi, objętej KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1359/10 o powierzchni 0,0640 ha.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 20 lipca 2016 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości ozn. nr działki 1359/10 ustala się na kwotę 20 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 200,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 15 lipca 2016 r.

Do  wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 20 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 20 lipca 2016 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Trzebosi, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1359/10 o powierzchni 0,0640 ha, objętą KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiącą własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. wystawionej do sprzedaży uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 30 marca 2016 r. nr XVII/176/2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość, przetarg nie odbył się.

23. Dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości zabudowanej budynkiem murowanym (po SKR) o powierzchni zabudowy 119 m2 zlokalizowanym na części działki nr 3362/4

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja / na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości zabudowanej budynkiem murowanym (po SKR) o powierzchni zabudowy  119 m² zlokalizowanym na części działki nr 3362/4 o powierzchni 0,09 ha, położonej w Nienadówce obj. księgą wieczystą KW nr RZ1Z/0013127737/7 stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., z przeznaczeniem na działalność usługowo- handlową.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 20 lipca 2016 r.  o godz. 10³º w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą na czynsz dzierżawy dla w/w nieruchomości ustala się w wysokości 320,00 złotych miesięcznie, postąpienie w kwocie 50,00 złotych.

Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wnoszone w pieniądzu w kwocie 100,00 złotych powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 14ºº.  

Burmistrz  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 20 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 20 lipca 2016 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości zabudowanej budynkiem murowanym (po SKR) o powierzchni zabudowy 119 m², zlokalizowanym na części działki nr 3362/4 o powierzchni 0,09 ha, położonej w Nienadówce, obj. księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00127737/7 stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

Wadium na dzierżawę wpłaciła Pani Rzeszutek Bożena

Cena wywoławcza na czynsz w/w działki została ustalona na kwotę 320,00 zł miesięcznie, postąpienie na kwotę 50,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 370,00 zł + 23 % podatku Vat miesięcznie.

Dzierżawcą części działki nr 3362/4 została Pani Rzeszutek Bożena.

24. Sprzedaż nieruchomości budowlanej, niezabudowanej oznaczonej działką nr 420/9 o powierzchni 0,1247 ha, położoną w Trzebosi, objętą KW nr RZ1Z/00134119/1

            Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. o g ł a s z a  przetarg ustny nieograniczony /licytacja / na sprzedaż nieruchomości budowlanej, niezabudowanej oznaczonej działką nr 420/9 o powierzchni 0,1247 ha, położoną w Trzebosi, objętą KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiącą własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 22 czerwca 2016 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działki nr 420/9 ustala się na kwotę 40 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 400,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczone 23 % podatku VAT.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 17 czerwca 2016 r. do godz. 14ºº.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 22 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 22 czerwca 2016 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaży nieruchomości budowanej, niezabudowanej położonej w Trzebosi, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 420/9 o powierzchni 0,1247 ha, objętą KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiącą własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. wystawionej do sprzedaży uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 24 luty 2016 r. nr XV/166/2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość, przetarg nie odbył się.

25. Dzierżawę na okres dziesięciu lat, nieruchomości zabudowanej budynkiem zlokalizowanym na działce nr 815/10 o powierzchni 0,2023 ha, położonej w Nienadówce

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja / na dzierżawę na okres dziesięciu lat, nieruchomości zabudowanej budynkiem zlokalizowanym na działce nr 815/10 o powierzchni 0,2023 ha, położonej w Nienadówce, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00127737/7, z przeznaczeniem na cele usługowo – handlowe.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 1 czerwca 2016 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą na czynsz dzierżawy ustala się w wysokości 1 200,00 zł + podatek VAT miesięcznie, postąpienie 50, 00 złotych.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 27 maja 2016 r.

26. Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na oddanie w najem lokalu użytkowego w Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA W SOKOŁOWIE MŁP.

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na oddanie w najem lokalu użytkowego w Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.

 

Warunki i przedmiot przetargu

 1. Lokal użytkowy o powierzchni 24,77 m²

 2. Termin przetargu ustala się na dzień 20 kwietnia 2016 r. godzina 1000 pokój nr 7, UGiM Sokołów Młp. przy ulicy Rynek 1.

 3. Cena wywoławcza czynszu 400,00 zł.

 4. Do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek VAT 23% .

 5. Postęp licytacyjny ustala się na kwotę 100,00 zł.

 6. Wadium w wysokości 600,00 zł należy wpłacić do dnia 18.04.2016 r. do godziny 2100. w kasie Krytej Pływalni, lub na konto 81 9182 0006 0002 8639 2000 0010 Krytej Pływalni,

 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet czynszu.

 8. Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymają zwrot wadium do dnia następnego

 9. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy najmu.

 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 11. Dodatkowych informacji można uzyskać w Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. lub telefonicznie (0-17) 7720021

 

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Andrzej Ożóg

PROTOKÓŁ

W sprawie przetargu ustnego nieograniczonego / licytacja /przeprowadzonego dnia 20 kwietnia 2016 roku. Zarządzenia 286/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Komisja przetargowa stwierdza, że przetarg ustny nieograniczony / licytacja / doszedł do skutku na rzecz Pana Bąk Mirosław reprezentującego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-Servis”, 39-331 Chorzelów 196 z czynszem miesięcznym 500,00 zł jest to kwota netto do której doliczony jest podatek 23% VAT tj. kwotę 115,00 zł.

Łączna kwota czynszu najmu wynosi 615,00 zł., Cena wywoławcza – 400,00 zł. + VAT 23%., Jedno postąpienie to 100,00 zł.

Uczestnik przetargu wykonał jedno postąpienie.

Pomimo wezwania nie nastąpiło więcej niż jedno postąpienie. Komisja Przetargowa stwierdza, że żaden z uczestników przetargu, ani z komisji przetargowej nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia przetargu. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Komisja przetargowa:

1.Pani Marta Trzcińska – Kowalska - przewodnicząca komisji

2 Pani Beata Szot – sekretarz UGiM - członek komisji

3. Pan. Grzegorz Dec Kierownik referatu UGiM – członek komisji

4. Pan Roman Kochański – członek komisji

27. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzebosi, objętej KW nr RZ1Z/00134119/1

            Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony /licytacja / na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzebosi, objętej KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki :

 • 1308/3 o powierzchni 0,0486 ha,
 • 1308/5 o powierzchni 0,5316 ha.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 20 kwietnia 2016 r.  od godz. 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości ozn. nr działki :

 • 1308/3 ustala się na kwotę 1 800,00 złotych, postąpienie na kwotę – 50,00 zł,
 • 1308/5 ustala się na kwotę 14 300,00 złotych, postąpienie na kwotę – 200,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

 

W dniu 20 kwietnia 2016 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaży działek niezabudowanych oznaczonych :

 • nr 1308/3 o powierzchni 0,0486 ha,
 • nr 1308/5 o powierzchni 0,5316 ha

położonych w Trzebosi, objętych KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Na działkę nr 1308/3 wadium wpłaciła Pani Kużniar – Przybyło Edyta

Cena wywoławcza w/w działki została ustalona na kwotę 1 800,00 zł, postąpienie na kwotę 50,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 1850,00 zł.

Nabywcą działki została Pani Kuźniar – Przybyło Edyta.

Na działkę nr 1308/5 wadium wpłacili Niezgoda Mariusz i Iwona.

Cena wywoławcza w/w działki została ustalona na kwotę 14 300,00 zł, postąpienie na kwotę 200,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 14 500,00 zł.

Nabywcą działki zostali Państwo Niezgoda Mariusz i Iwona.

28. Sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2260/4 o powierzchni 0,0280 ha, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej

            Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2260/4   o powierzchni 0,0280 ha, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, objętej KW nr RZ1Z/00132915/7, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 17 luty 2016 r.  o godz. 10³º w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działki nr 2260/4 ustala się na kwotę 4 000,00 zł, postąpienie na kwotę 50,00 zł

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 12 luty 2016 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienioną działkę sprzedaje się bez obciążeń.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 17 luty 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

 

W dniu 17 luty 2016 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr 2260/4 o powierzchni 0,0280 ha, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej.

Na działkę nr 2260/4 wadium wpłaciła Pani Stopyra Danuta

Cena wywoławcza w/w działki została ustalona na kwotę 4 000,00 zł, postąpienie na kwotę 50,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 4 050,00 zł.

Nabywcą działki została Pani Stopyra Danuta.

29. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w MPO symbolem U - tereny usługowe, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, objętej KW nr RZ1Z/00132915/7

            Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w MPO symbolem U – tereny usługowe, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, objętej KW nr RZ1Z/00132915/7, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonej w ewidencji gruntów działkami numer :

 • 1383 o powierzchni 0,0511 ha,
 • 3550 o powierzchni 0,3061 ha

Termin przetargu wyznacza się na dzień 17 luty 2016 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości składającej się z działek nr 1383 i 3550 ustala się na kwotę 85 000,00 zł, postąpienie na kwotę 1 000,00 zł

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 12 luty 2016 r.

Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienioną nieruchomość sprzedaje się bez obciążeń.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 17 luty 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 17 luty 2016 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr : 1383 o powierzchni 0,0511 ha i 3550 o powierzchni 0,3061 ha, niezabudowanej, oznaczonej w MPZP symbolem U – tereny usługowe, położonej w Wólce Niedźwiedzkiej.

Na w/w nieruchomość wadium wpłacili :

 • PH-U OKTAN Stanisław Bednarz
 • IMPRESSA Elwira Prucnal
 • Gut Janusz

Cena wywoławcza w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 85 000,00 zł, postąpienie 1 000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 185 000,00 zł + 23 % podatku VAT.

Nabywcą nieruchomości został PH-U OKTAN Stanisław Bednarz

30. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 60,30 m² i budynkiem gospodarczym, murowanym o powierzchni zabudowy 18,80 m² położonej w Sokołowie Młp. przy ulicy Stodolnej 15

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.  o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 60,30 m² i budynkiem gospodarczym, murowanym o powierzchni zabudowy 18,80 m² położonej w Sokołowie Młp. przy ulicy Stodolnej 15, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 3418 o powierzchni 0,0690 ha,  objętą KW nr RZ1Z/00202414/7, stanowiącą własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień  20 stycznia 2016 r.  o godz. 10³º w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę  60 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 600,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 15 stycznia 2016 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienioną działkę sprzedaje się bez obciążeń.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

W dniu 20 stycznia 2016 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 60,30 m² i budynkiem gospodarczym, murowanym o powierzchni zabudowy 18,80 m² położonej w Sokołowie Młp. przy ulicy Stodolnej 15, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 3418 o powierzchni 0,0690 ha, objętą KW nr RZ1Z/00202414/7, stanowiącą własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość, przetarg nie odbył się.

31. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nienadówce oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 817/66 o powierzchni 0,0593 ha, objętą KW nr RZ1Z/00127737/7, stanowiącą własność Gminy i Miasta Sokołów Młp

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.  o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nienadówce oznaczonej           w ewidencji gruntów działką nr 817/66 o powierzchni 0,0593 ha,  objętą KW nr RZ1Z/00127737/7, stanowiącą własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień  20 stycznia 2016 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę  5 500,00 złotych, postąpienie na kwotę – 60,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 15 stycznia 2016 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienioną działkę sprzedaje się bez obciążeń.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny

W dniu 20 stycznia 2016 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 817/66 o powierzchni 0,0593 ha, położonej w Nienadówce, objętej KW nr RZ1Z/00127737/7, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Na działkę nr 817/66 wadium wpłaciła Pani Agnieszka Piskor

Cena wywoławcza w/w działki została ustalona na kwotę 5 5,00 zł, postąpienie na kwotę 60,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 5 560,00 zł.

Nabywcą działki została Pani Piskor Agnieszka.

32. Sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu ZACISZE

            Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Zacisze”, objętych księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących własność Gminy  i Miasta Sokołów Młp., oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

 • 5886 o powierzchni 0,1174 ha,
 • 5946 o powierzchni 0,1136 ha

Termin przetargu wyznacza się na dzień 13 stycznia 2016 r.  od godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działek nr:

 • 5886 ustala się na kwotę  70 000,00 złotych, postąpienie na kwotę - 700,00 zł,
 • 5946 ustala się na kwotę  68 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 700,00 zł,

Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 08 stycznia 2016 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń.

W dniu 13 stycznia 2016 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Zacisze” objętych księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr :

 • 5886 o powierzchni 0,1174 ha,

 • 5946 o powierzchni 0,1136 ha.

Na działkę nr 5886 wadium wpłacili Państwo Jacek Rafał i Marta.

Cena wywoławcza w/w działki została ustalona na kwotę 70 000,00 zł, postąpienie na kwotę 700,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 70 700,00 zł + podatek VAT.

Nabywcą działki zostali Państwo Jacek Rafał i Marta.

Na działkę nr 5946 wadium wpłaciła Pani Krasoń Maria i Pań Gut Janusz.

Cena wywoławcza w/w działki została ustalona na kwotę 68 700,00 zł, postąpienie 700,00 zł

Cena osiągnięta w przetargu to kwota 74 300,00 zł + podatek VAT.

Nabywcą nieruchomości została Pani Krasoń Maria.

33. Dzierżawa na okres dziesięciu lat nieruchomości rolnej o powierzchni 3,50 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 242 położoną w Trzebosi

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.  ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na dzierżawę na okres dziesięciu lat nieruchomości rolnej o powierzchni 3,50 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 242 położoną w Trzebosi, obj. księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00134119/1 stanowiącą własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 29 grudnia 2015 r.  o godz. 10³º w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą na czynsz dzierżawy dla w/w nieruchomości ustala się w wysokości 100,00 złotych rocznie, postąpienie w kwocie 50,00 złotych.

Wadium wnoszone w pieniądzu w kwocie 100,00 złotych powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż do dnia 21 grudnia 2013 r. do godz. 14ºº

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Na w/w nieruchomość wadium wpłacił Pan Ślęzak Wojciech i Pan Zimniak Mateusz.

Cena wywoławcza na czynsz dzierżawy została ustalona na kwotę 100,00 zł rocznie, postąpienie 50,00 zł.

Kwota czynszu dzierżawy osiągnięta w przetargu – 300,00 zł rocznie.

Dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Zimniak Mateusz.

34. Dzierżawa na okres pięciu lat działki budowlanej,niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3214/5 o powierzchni 0,0125 ha, położonej przy ulicy Rynek w Sokołowie Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na dzierżawę na okres pięciu lat działki budowlanej, niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3214/5 o powierzchni 0,0125 ha, położonej przy ulicy Rynek w Sokołowie Młp., stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00128354/5 z przeznaczeniem na cele usługowo – handlowe.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 29 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą na czynsz dzierżawy dla w/w działki ustala się w wysokości 150,00 złotych miesięcznie, postąpienie w kwocie 10,00 złotych.

Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wnoszone w pieniądzu w kwocie 100,00 złotych powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż do dnia 21 grudnia 2013 r. do godz. 14:00.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Na w/w działkę wadium wpłacił Pan Kisiel Janusz.

Cena wywoławcza na czynsz dzierżawy została ustalona na kwotę 150,00 zł miesięcznie + 23 % podatku VAT, postąpienie 10,00 zł.

Kwota czynszu dzierżawy osiągnięta w przetargu – 160,00 zł miesięcznie + 36,80 zł podatku VAT.

Dzierżawcą w/w działki został Pan Kisiel Janusz.

35. Dzierżawa na okres trzech lat nieruchomości rolnej o powierzchni 3,00 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami numer 1066/1, 1068/1, 1068/2 położonej w Sokołowie Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości rolnej o powierzchni 3,00 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami numer 1066/1, 1068/1, 1068/2 położonej w Sokołowie Młp., stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 29 grudnia 2015 r.  o godz. 9³º w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą na czynsz dzierżawy dla w/w nieruchomości ustala się w wysokości 150,00 złotych rocznie, postąpienie w kwocie 50,00 złotych.

Wadium wnoszone w pieniądzu w kwocie 100,00 złotych powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż do dnia 21 grudnia 2013 r. do godz. 14ºº.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Na w/w nieruchomość wadium wpłacił Pan Ślęzak Wojciech i Pan Zimniak Mateusz.

Cena wywoławcza na czynsz dzierżawy została ustalona na kwotę 150,00 zł rocznie, postąpienie 50,00 zł.

Kwota czynszu dzierżawy osiągnięta w przetargu – 200,00 zł rocznie.

Dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Ślęzak Wojciech.

36. Dzierżawa na okres trzydziestu lat, działki rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2780 o powierzchni 0,08 ha, położonej w Trzebosi

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.  ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na dzierżawę na okres trzydziestu lat, działki rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2780 o powierzchni 0,08 ha, położonej w Trzebosi, obj. księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00134119/1 stanowiącą własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., z przeznaczeniem na budowę parkingu ogólnodostępnego.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 29 grudnia 2015 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą na czynsz dzierżawy dla w/w nieruchomości ustala się w wysokości 150,00 złotych za cały okres dzierżawy, postąpienie w kwocie 50,00 złotych.

Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wnoszone w pieniądzu w kwocie 100,00 złotych powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż do dnia 21 grudnia 2013 r. do godz. 14ºº.  

Burmistrz  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Na w/w działkę wadium wpłacił STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. j.

Cena wywoławcza na czynsz dzierżawy została ustalona na kwotę 150,00 zł za cały okres dzierżawy + 23% podatku VAT.

Kwota czynszu dzierżawy osiągnięta w przetargu – 200,00 zł za cały okres dzierżawy + 46,00 zł podatku VAT.

Dzierżawcą w/w działki został STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. j.

37. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/2 o powierzchni 0,0392 ha położonej w Trzebusce

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/2 o powierzchni 0,0392 ha położonej w Trzebusce, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00132925/0, stanowiącej własność Gminy  i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 25 listopada 2015 r.  od godz. 10:30  w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości ozn. nr działki 464/2 ustala się na kwotę 4 200,00  złotych, postąpienie na kwotę –  50,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 14ºº.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń.

38. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/3 o powierzchni 0,0547 ha położonej w Trzebusce

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/3 o powierzchni 0,0547 ha położonej w Trzebusce, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00132925/0, stanowiącej własność Gminy  i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 25 listopada 2015 r.  od godz. 10:30 w Urzędzie Gminy  i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości ozn. nr działki 464/3 ustala się na kwotę 5 750,00  złotych, postąpienie na kwotę –  60,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 14ºº.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń.

39. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej starym budynkiem – bez wartości użytkowej, kwalifikującym się do rozbiórki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 231 o powierzchni 0,1900 ha położonej w Markowiźnie

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej starym budynkiem – bez wartości użytkowej, kwalifikującym się do rozbiórki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 231 o powierzchni 0,1900 ha położonej w Markowiźnie, objętej KW nr RZ1Z/00122763/3, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 25 listopada 2015 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy  i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości ozn. nr działki 231 ustala się na kwotę 40 700,00  złotych, postąpienie na kwotę –  450,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 14ºº.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń.

W dniu 25 listopada 2015 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr :

 • 231 o powierzchni 0,19 ha, położona w Markowiźnie,

 • 464/2 o powierzchni 0,0392 ha, położona w Trzebusce,

 • 464/3 o powierzchni 0,0547 ha, położona w Trzebusce.

Na działkę nr 231 wadium wpłacił Pan Partyka Eugeniusz.

Cena wywoławcza dla działki nr 231 została ustalona na kwotę 40 700,00zł, postąpienie 450,00 zł, cena osiągnięta w przetargu to kwota 41 150,00 zł.

Nabywcą w/w działki został Pan Partyka Eugeniusz.

Na działkę nr 464/2 wadium wpłacił Pan Woś Henryk.

Cena wywoławcza dla działki nr 464/2 została ustalona na kwotę 4 200,00 zł, postąpienie 50,00 zł, cena osiągnięta w przetargu to kwota 4 250,00 zł.

Nabywcą w/w działki został Pan Woś Henryk.

Na działkę nr 464/3 wadium wpłaciła Pani Kopka Barbara.

Cena wywoławcza dla działki nr 464/3 została ustalona na kwotę 45 750,00 zł, postąpienie 60,00 zł, cena osiągnięta w przetargu to kwota 5 810,00 zł.

Nabywcą w/w działki została Pani Kopka Barbara.

40. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/2 o powierzchni 0,0392 ha położonej w Trzebusce

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/2 o powierzchni 0,0392 ha położonej w Trzebusce, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00132925/0, stanowiącej własność Gminy  i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 18 października 2015 r.  od godz. 11ºº w Urzędzie Gminy  i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości ozn. nr działki 464/2 ustala się na kwotę 4 200,00  złotych, postąpienie na kwotę –  50,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 13 listopada 2015 r. do godz. 14ºº.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń.

Poprzedniastrona 2/13Następna