Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Sprzedaż działek, nieruchomości i dzierżawa lokali

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg na :

41. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/3 o powierzchni 0,0547 ha położonej w Trzebusce

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/3 o powierzchni 0,0547 ha położonej w Trzebusce, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00132925/0, stanowiącej własność Gminy  i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 18 października 2015 r.  od godz. 11ºº w Urzędzie Gminy  i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości ozn. nr działki 464/3 ustala się na kwotę 5 750,00  złotych, postąpienie na kwotę –  60,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 13 listopada 2015 r. do godz. 14ºº.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń.

42. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/2 o powierzchni 0,0392 ha położonej w Trzebusce

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/2 o powierzchni 0,0392 ha położonej w Trzebusce, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00132925/0, stanowiącej własność Gminy  i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 18 października 2015 r.  od godz. 11ºº w Urzędzie Gminy  i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości ozn. nr działki 464/2 ustala się na kwotę 4 200,00  złotych, postąpienie na kwotę –  50,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 13 listopada 2015 r. do godz. 14ºº.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń.

43. Dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. położonego w Trzebusce oznaczonego działką nr 1003/1 o pow. 2.01 ha, 1003/2 o pow. 0.21 ha, 1005 o pow.0.79 ha

Burmistrz Gminy i Miasta w  Sokołowie  Młp.  o g ł a s z a  przetarg na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. położonego w Trzebusce  oznaczonego działką nr 1003/1 o pow. 2.01 ha, 1003/2 o pow. 0.21 ha, 1005 o pow.0.79 ha

Forma oddania w dzierżawę : publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę:

 • działka nr 1003/1  - 1 500.00 złotych  rocznie - postąpienie  50.00 złotych
 • działka nr 1003/2  -    150.00 złotych rocznie  - postąpienie  50.00 złotych
 • działka nr 1005     -     600.00 złotych rocznie – postąpienie  50.00 złotych                                                                                               

Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2015 r. o godzinie 10ºº  w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości  1 000.00 złotych dla działki  nr 1003/3, 100,00 złotych dla działki nr 1003/2, 500,00 złotych dla działki nr 1005, należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia  30.10.2015 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny dzierżawy.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawnej, jak również w razie  nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 04 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 04 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na dzierżawę na okres dziesięciu lat nieruchomości rolnej położonej w Trzebusce, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. oznaczonej jako działki nr:

 • 1003/1 o powierzchni 2,01 ha,

 • 1003/2 o powierzchni 0,21 ha,

 • 1005 o powierzchni 0,79 ha

Na w/w działki wadium wpłacił Pan Ślęzak Wojciech.

Cena wywoławcza na czynsz dzierżawy została ustalona dla działki nr:

 • 1003/1– 1 500,00 zł rocznie, postąpienie 50,00 zł cena osiągnięta w przetargu – 1 550,00 zł,

 • 1003/2 – 150,00 zł rocznie, postąpienie 50,00 zł, cena osiągnięta w przetargu – 200,00 zł,

 • 1005 – 600,00 zł rocznie, postąpienie 50,00 zł, cena osiągnięta w przetargu - 650,00 zł,

Dzierżawcą w/w działek został Pan Ślęzak Wojciech.

44. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem socjalno-administracyjnym o powierzchni zabudowy 288,80 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2104/12 o powierzchni 0,1816 ha położonej w Trzebosi

            Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem socjalno - administracyjnym o powierzchni zabudowy 288,80 m² oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2104/12 o powierzchni 0,1816 ha położonej w Trzebosi, objętej KW nr RZ1Z/00129619/8, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 22 lipca 2015 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy  i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości ozn. nr działki 2104/12 ustala się na kwotę  220 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 2 500,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone na konto Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 17 lipca 2015 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienioną działkę sprzedaje się obciążoną służebnością gruntową – prawie przejazdu, przechodu i przegonu szlakiem drożnym o szerokości 5 m oznaczonym na mapie kolorem czerwonym przez działkę ewid. nr 2104/8 /działkę która uległa podziałowi na działki 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12/  na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 2104/7 szczegółowo opisanej w dziale III księgi wieczystej KW nr RZ1Z/00129619/8.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 22 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 22.07.2015 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się II przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalno – administracyjnym o powierzchni zabudowy 288,80 m² oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 2104/12 o powierzchni 0,1816 ha, położonej w Trzebosi, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00129619/8, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.,

Na nieruchomość ozn. nr działki nr 2104/12 wadium wpłaciła Spółka Jawna STYROBUD B.T.K. Radomscy

Cena wywoławcza na w/w nieruchomość ozn. nr działki 2104/12 została ustalona na kwotę 220 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 2 500,00 zł, kwota osiągnięta w przetargu to 222 500,00 zł .

Nabywcą w/w nieruchomości została Spółka Jawna STYROBUD B.T.K. Radomscy.

45. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 463/20 o powierzchni 0,0331 ha położonej w Trzebusce

            Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a    przetarg ustny nieograniczony /licytacja / na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 463/20 o powierzchni 0,0331 ha położonej w Trzebusce, objętej KW nr RZ1Z/00132925/0, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 17 czerwca 2015 r.  o godz. 11˚˚ w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości ozn. nr działki 463/20 ustala się na kwotę  2 721,00 złotych, postąpienie na kwotę – 30,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 14ºº.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienioną działkę sprzedaje się bez obciążeń.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 17 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 17.06.2015 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż działki niezabudowanej położonej Trzebusce ozn. nr działki 463/20 o powierzchni 0,0331 ha, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00132925/0, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.,

 • na działkę nr 463/20 wadium wpłaciła Pani Gaweł Teresa.

Cena wywoławcza na działkę nr 463/20 została ustalona na kwotę 2 721,00 złotych, postąpienie na kwotę - 30,00 zł, kwota osiągnięta w przetargu to 2 751,00 zł.

Nabywcą w/w działki została Pani Gaweł Teresa.

46. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sokołowie Młp., oznaczonej działką nr 2181/1 o powierzchni 0,2472 ha

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a  przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sokołowie Młp., oznaczonej działką nr 2181/1 o powierzchni 0,2472 ha,  objętą KW nr RZ1Z/00193409/2 i działką nr 2182/6 o powierzchni 0,0372 ha, objętą KW nr RZ1Z/00197227/0, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Termin przetargu wyznacza się na dzień  08 lipca 2015 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości oznaczonej nr działek 2181/1 i 2182/6  ustala się na kwotę 232 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 2 500,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 03 lipca 2015 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 08 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 08.07.2015 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sokołowie Młp. oznaczonej działką nr 2181/1 o powierzchni 0,2472 ha, obj. KW nr RZ1Z/00193409/2 i działką nr 2182/6 o powierzchni 0,0372 ha, obj. KW nr RZ1Z/00197227/0, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., wystawionej do sprzedaży uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 22 października 2014 r nr XLVI/464/2014 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży.

Na w/w nieruchomość wadium wpłacił Pan Piela Paweł zam. Markowizna 36 i Pan Bednarz Stanisław zam. Kamień 199.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 232 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 2 500,00 zł, kwota osiągnięta w przetargu to 337 000,00 zł.

Nabywcą w/w nieruchomości został Pani Piela Paweł.

47. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem socjalno - administracyjnym w Trzebosi

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.  o g ł a s z a  przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem socjalno - administracyjnym o powierzchni zabudowy 288,80 m² oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2104/12 o powierzchni 0,1816 ha położonej w Trzebosi, objętej KW  nr RZ1Z/00129619/8, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Termin przetargu wyznacza się na dzień 17 czerwca 2015 r.  o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
Cenę wywoławczą dla nieruchomości oznaczonej nr działki 2104/12 ustala się na kwotę 241 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 2 500,00 zł,
Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 12 czerwca 2015 r., do godziny 14:00.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika  do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.
Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.
Wyżej wymienioną działkę sprzedaje się obciążoną służebnością gruntową – prawie przejazdu, przechodu i przegonu szlakiem drożnym o szerokości 5 m oznaczonym na mapie kolorem czerwonym przez działkę ewid. nr 2104/8 /działkę która uległa podziałowi na działki 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12/  na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 2104/7 szczegółowo opisanej w dziale III księgi wieczystej KW nr RZ1Z/00129619/8.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 17 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 17 czerwca 2015 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem socjalno – administracyjnym o powierzchni zabudowy 288,80 m² oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 2104/12 o pow. 0,1816 ha, położonej w Trzebosi, wystawionej do sprzedaży uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 28 listopada 2012 r. nr XXV/219/2012.

Ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość, przetarg nie odbył się.

48. Sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod Lasem”, objętych księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod Lasem”, objętych księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących własność Gminy  i Miasta Sokołów Młp., oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

 • 1406/20 o powierzchni 0,0807 ha,
 • 1406/21 o powierzchni 0,0813 ha,
 • 1406/59 o powierzchni 0,0949 ha

Termin przetargu wyznacza się na dzień 27 maja 2015 r.  od godz. 10ºº w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działek nr :

 • 1406/20 ustala się na kwotę  42 500,00 złotych, postąpienie na kwotę - 450,00 zł,
 • 1406/21 ustala się na kwotę  43 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 450,00 zł,
 • 1406/59 ustala się na kwotę  50 000,00 złotych, postąpienie na kwotę - 500,00 zł,

Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 22 maja 2015 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń.

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 27 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 27.05.2015 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod Lasem” objętych księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr :

 • 1406/20 o powierzchni 0,0807 ha
 • 1406/21 o powierzchni 0,0813 ha
 • 1406/59 o powierzchni 0,0949 ha

Na działkę nr 1406/20 i 1406/21 wadium wpłacił Pan Pokrywa Bogdan, na działkę nr 1406/59 wadium wpłaciła Pani Rzeszutek Agnieszka.

Cena wywoławcza na działkę nr 1406/20 została ustalona na kwotę 42 500,00 złotych, postąpienie na kwotę - 450,00 zł, kwota osiągnięta w przetargu to 42 950,00 zł + 23 % podatku VAT,

Cena wywoławcza na działkę nr 1406/21 została ustalona na kwotę 43 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 450,00 zł, kwota osiągnięta w przetargu to 43 450,00 zł + 23 % podatku VAT.

Nabywcą w/w działek został Pan Pokrywa Bogdan.

Cena wywoławcza na działkę nr 1406/59 została ustalona na kwotę 50 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 500,00 zł, kwota osiągnięta w przetargu to 50 500,00 zł + 23 % podatku VAT.

Nabywcą w/w działki została Pani Rzeszutek Agnieszka.

49. Sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Trzebosi, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00134119/1

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Trzebosi, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1408/4 o powierzchni 0,0644 ha.

Termin przetargu wyznacza się na dzień 13 maja 2015 r.  o godz. 11ºº w Urzędzie Gminy  i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działki nr 1408/4 ustala się na kwotę  7 500,00 złotych, postąpienie na kwotę - 100,00 zł,

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 08 maja 2015 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń

Regulamin

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 17 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 17.06.2015 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż działki niezabudowanej położonej Trzebosi ozn. nr działki 271/14 o powierzchni 0,0424 ha, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00134119/1, stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.,

Na działkę nr 271/14 wadium wpłaciła Pani Kuraś Iwona.

Cena wywoławcza na działkę nr 271/14 została ustalona na kwotę 3 871,00 złotych, postąpienie na kwotę - 40,00 zł, kwota osiągnięta w przetargu to 3 911,00 zł .

Nabywcą w/w działki została Pani Kuraś Iwona.

50. Sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu POD LASEM, objętych księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00124409/8

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.   o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod Lasem”, objętych księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących własność Gminy  i Miasta Sokołów Młp., oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

 • 1406/23 o powierzchni 0,0824 ha,
 • 1406/24 o powierzchni 0,0834 ha,

Termin przetargu wyznacza się na dzień 13 maja 2015 r.  od godz. 10ºº w Urzędzie Gminy  i Miasta w Sokołowie Młp.

Cenę wywoławczą dla działek nr :

 • 1406/23 ustala się na kwotę  43 500,00 złotych, postąpienie na kwotę - 450,00 zł,
 • 1406/24 ustala się na kwotę  44 000,00 złotych, postąpienie na kwotę – 450,00 zł,

Do wylicytowanej kwoty doliczy się 23 % podatku VAT.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej powinno być wpłacone w kasie tut. Urzędu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 08 maja 2015 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej jak również w razie nie przystąpienia uczestnika do przetargu. Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

            Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

            Wyżej wymienione działki sprzedaje się bez obciążeń.

Regulamin

I N F O R M A C J A

z wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 13 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

W dniu 13 maja 2015 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. odbył się przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod Lasem” objętych księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00124409/8, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1406/23 o powierzchni 0,0824 ha i działka nr 1406/24 o powierzchni0,0834 ha.

Ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium na w/w działki, przetarg nie odbył się.

51. Sprzedaż działki 3362/11 o pow. 0.0142 ha położonej w Nienadówce stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w  Sokołowie  Młp.  o g ł a s z a  przetarg na sprzedaż   działki  3362/11 o pow. 0.0142 ha położonej   w  Nienadówce stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Forma sprzedaży: publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą    działki  ustalono na kwotę:  2 700.00 złotych

Postąpienie  ustalono na kwotę  300.00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2015 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia 20.02.2015 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej, jak również w razie  nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu

52. Dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. położonego w Trzebusce oznaczonego działką nr 1003/1 o pow. 2.01 ha, 1003/2 o pow. 0.21 ha, 1005 o pow.0.79 ha

Forma oddania w dzierżawę : publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę:

 • działka nr 1003/1 - 1 500.00 złotych  rocznie - postąpienie 50.00 złotych
 • działka nr 1003/2 - 150.00 złotych rocznie - postąpienie 50.00 złotych
 • działka nr 1005 - 600.00 złotych rocznie - postąpienie 50.00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 15. 10. 2014 r. o godzinie 10.30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości  1 000.00 złotych należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia  10.10.2014 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  zaliczone będzie na poczet ceny dzierżawy.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawnej, jak również w razie  nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

53. Sprzedaż działki 815/24 o pow. 0.2337 ha położonej w Nienadówce stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Forma sprzedaży: publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą działki  ustalono na kwotę:  105 000.00 złotych

Postąpienie  ustalono na kwotę  1 500.00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu  15.10. 2014 r. o godzinie 10.00  w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia 10.10.2014 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej, jak również w razie  nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Regulamin

Sokołów Młp. dnia 2014.10.15

Informacja o wyniku przetargu

Przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu 15.10.2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. położonej w Nienadówce oznaczonej nr działki 815/24 został rozstrzygnięty i zakończony wynikiem pozytywnym:

Do przetargu przystąpił:

Firma B.U.T i H TRANS EUROPA Chorzępa Piotr Nienadówka

Cena osiągnięta w przetargu : 130 995.00 złotych.

54. Sprzedaż działki 817/36 o pow. 0.05 ha położonej w Nienadówce stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. o g ł a s z a przetarg na sprzedaż działki 817/36 o pow. 0.05 ha położonej w Nienadówce stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Forma sprzedaży: publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą działki ustalono na kwotę: 5 500.00 złotych

Postąpienie ustalono na kwotę 100.00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 27.08. 2014 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia 23.08.2014 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej, jak również w razie nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

55. Sprzedaż działki 3428/47 o pow. 0.0761 ha położonej w Nienadówce

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.  o g ł a s z a  przetarg na sprzedaż działki 3428/47 o pow. 0.0761 ha położonej w Nienadówce stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Forma sprzedaży: publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą    działki  ustalono na kwotę:  7 000.00 złotych

Postąpienie  ustalono na kwotę  100.00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu  23.07. 2014 r. o godzinie 11.00  w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia 18.07.2014 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej, jak również w razie  nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Regulamin

56. Sprzedaż działki 2700 o pow. 0.95 ha położonej w Trzebosi stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w  Sokołowie  Młp.  o g ł a s z a  przetarg na sprzedaż działki 2700 o pow. 0.95 ha położonej w Trzebosi stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Forma sprzedaży: publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą    działki   ustalono na kwotę:  14 000.00 złotych

Postąpienie  ustalono na kwotę  200.00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu  25.06. 2014 r. o godzinie 10.00  w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia    20.06.2014 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej, jak również w razie  nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Sokołów Młp. dnia 2014.06.25

Informacja o wyniku przetargu

Przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu 25.06.2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. położonej w Trzebosi oznaczonej nr działki 2700 został rozstrzygnięty :

Do przetargu zgłosiła się Pani Cisek Pokrzywa Iwona zam. Rzeszów, Pan Woś Eugeniusz zam. Trzeboś

Przetarg wygrał Pan Woś Eugeniusz zam. Trzeboś

Cena osiągnięta w przetargu: dz. 2700 - 15 200.00 złotych

57. Sprzedaż działki 3428/47 o pow. 0.0761 ha położonej w Nienadówce stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Forma sprzedaży: publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą działki ustalono na kwotę:  7 000.00 złotych

Postąpienie  ustalono na kwotę  100.00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2014 r. o godzinie 11.00  w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia 13.06.2014 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej, jak również w razie  nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Sokołów Młp. dnia 2014.06.18

Informacja o wyniku przetargu

Przetarg nieograniczony wyznaczony na dzień 18.06.2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. położonej w Nienadówce oznaczonej nr działki 3428/47 nie został rozstrzygnięty ponieważ nikt nie dokonał wpłaty wadium.

58. Sprzedaż zabudowanych działek 619/1 o pow. 0.04 ha, 619/2 o pow. 0.06 ha położonych w Markowiźnie stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w  Sokołowie  Młp.  o g ł a s z a  przetarg na sprzedaż działek  619/1  o pow. 0.04 ha, 619/2 o pow. 0.06 ha  położonych w Markowiźnie stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.   

Forma sprzedaży: publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą    działęk  ustalono na kwotę:  

 • dz. 619/1 - 2 500.00  złotych
 • dz. 619/2  - 4 000.00 złotych

Postąpienie  ustalono na kwotę  100.00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu  18.06. 2014 r. o godzinie 10.30  w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia 13.06.2014 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej, jak również w razie  nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Sokołów Młp. dnia 2014.06.18

Informacja o wyniku przetargu

Przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu 18.06.2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. położonych w Markowiźnie oznaczonych nr działki 619/1 , 619/2 został rozstrzygnięty :

Do przetargu zgłosiła się Pani Majka Bożena zam. Kamień

Cena osiągnięta w przetargu:

 • dz. 619/1 - 2 600.00 złotych
 • dz. 619/2 - 4 100.00 złotych

59. Sprzedaż działek 507/2 o pow. 0.31 ha położonej w Markowiźnie stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w  Sokołowie  Młp.  o g ł a s z a  przetarg na sprzedaż działek 507/2 o pow. 0.31 ha położonej w Markowiźnie stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Forma sprzedaży: publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą    działęk  ustalono na kwotę:  20 000.00 złotych

Postąpienie  ustalono na kwotę  200.00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu  18.06. 2014 r. o godzinie 10:00  w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia 13.06.2014 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej, jak również w razie  nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Sokołów Młp. dnia 2014.06.18

Informacja o wyniku przetargu

Przetarg nieograniczony wyznaczony na dzień 18.06.2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. położonej w Markowiźnie oznaczonej nr działki 507/2 nie został rozstrzygnięty ponieważ nikt nie dokonał wpłaty wadium.

60. Dzierżawę działki 1457/4 o pow. 1.0988 ha położonej w Wólce Niedźwiedzkiej stanowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w  Sokołowie  Młp.  o g ł a s z a  przetarg na  dzierżawę  działki   

 • 1457/4 o pow. 1.0988 ha położonej w Wólce Niedźwiedzkiej  stanowiącej własność Gminy  i Miasta Sokołów Młp.

Forma oddania w dzierżawę : publiczny przetarg ustny /licytacja/.

Cenę wywoławczą   dzierżawy  działki    1457/4  ustalono na kwotę  400.00 złotych                                        

Postąpienie  ustalono na kwotę  100.00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03. 2014 r. o godzinie 10.00  w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. do dnia   07.03.2014 r. do godziny 14 – tej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  zaliczone będzie na poczet ceny dzierżawy.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy   dzierżawnej, jak również w razie  nieprzystąpienia do przetargu.

Za przystąpienie rozumie się udział i zgłoszenie przynajmniej jednego postąpienia.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do dnia następnego po przeprowadzeniu przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Regulamin

Poprzedniastrona 3/13Następna