Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Obwieszczenie - RO - 7620/11/08

Sokołów Małopolski, dnia 18 marca 2009 r.

 

Urząd Gminy i Miasta

w Sokołowie Młp.

 

RO – 7620/11/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz            o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wydaniu w dniu  17 marca 2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Zmianie użytkowania budynku gospodarczego oraz jego przebudowie i rozbudowie na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego”, zlokalizowanego na działce nr ewid. 540 w miejscowości Markowizna, Gmina Sokołów Małopolski.

Celem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Andrzej Ożóg


Tytuł: Obwieszczenie - RO - 7620/11/08
Sygnatura: RO - 7620/11/08
Publikator: Lesław Gut
Data tworzenia: 2009.03.18
Data publikacji: 2009.03.23