Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Konkurs na realizacje następujących zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2009 II

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 14 , art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)

 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP.

 

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania

                        w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2009

 

 

I.                   PODMIOTY UPRAWNIONE O ZŁOŻENIE OFERY

 

Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

 

II.                WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ

 

Zadanie  – „Prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą w miejscowości Wólka Niedźwiedzka” – 6 000,00 zł.,

 

 

III.             OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU, KTÓREGO WZÓR OKREŚLA

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Termin składania ofert upływania dnia 21 września 2009 r. o godz. 900.

Miejsce składania ofert: Sekretariat w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

 

 

IV.             REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY I MIASTA

www.bip.sokolow-mlp.pl ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY I MIASTA W SOKOŁOWIE MŁP.

Załączniki:

1. Zarzadzenie BGiM i Regulamin


Tytuł: Konkurs na realizacje następujących zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2009 II
Publikator: Lesław Gut
Data tworzenia: 2009.08.11
Data publikacji: 2009.08.14