Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu osiedla mieszkaniowego „Pod Lasem” połozonego

w Sokołowie Małopolskim

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XXVII/264/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „Pod Lasem” położonego w Sokołowie Małopolskim  uchwalonego uchwałą Nr XVIII/202/2004 z dnia 28 września 2004 r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 119 z dnia 15.10.2004 r poz. 1345.

Zmiana planu obejmuje teren położony pomiędzy drogą oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDW a zachodnią granicą planu.

            Do projektu zmiany planu będzie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

            Wnioski należy składać na piśmie w Urzedzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rynek 1, w terminie do dnia 17 listopada 2009 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomosci, której dotyczy.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

w Sokołowie Młp.

mgr Andrzej Ożóg 


Tytuł: Ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Publikator: Lesław Gut
Data publikacji: 2009.10.09