Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Otwarty konkurs na realizacje następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 14 , art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)

 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP.

 

ogłasza otwarty konkurs na realizacje następujących zadań

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

I.                     ZADANIA DO REALIZJI W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

  1. Zadanie nr 1 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w mieście Sokołów Młp.”

Zakres zadania:

a)       organizacja zajęć sportowych,

b)       organizacja i udział w zawodach sportowych,

c)       prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.).

 

 

  1. Zadanie nr 2 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w miejscowości Górno”

Zakres zadania:

a)       organizacja zajęć sportowych,

b)       organizacja i udział w zawodach sportowych,

c)       prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.).

 

  1. Zadanie nr 3 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w miejscowości Wólka Niedźwiedzka”

Zakres zadania:

a)       organizacja zajęć sportowych,

b)       organizacja i udział w zawodach sportowych,

c)       prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.).

 

  1. Zadanie nr 4 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w miejscowości Trzeboś”

Zakres zadania:

a)       organizacja zajęć sportowych,

b)       organizacja i udział w zawodach sportowych,

c)       prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.).

 

  1. Zadanie nr 5 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w miejscowości Nienadówka”

Zakres zadania:

a)       organizacja zajęć sportowych,

b)       organizacja i udział w zawodach sportowych,

c)       prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.).

 

  1. Zadanie nr 6 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w miejscowości Trzebuska”

Zakres zadania:

a)       organizacja zajęć sportowych,

b)       organizacja i udział w zawodach sportowych,

c)       prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.).

 

II.                   PODMIOTY UPRAWNIONE O ZŁOŻENIE OFERY

 

Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

 

III.                 WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 

1.       Zadanie nr 1 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w mieście Sokołów Młp.” – 30 000,00 zł.,

2.       Zadanie nr 2 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w miejscowości Górno” - 32 500,00  zł.,

3.       Zadanie nr 3 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w miejscowości Wólka Niedźwiedzka” – 16 500,00 zł.,

4.       Zadanie nr 4 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w miejscowości Trzeboś” - 16 500,00  zł.,

5.       Zadanie nr 5 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w miejscowości Nienadówka” - 16 500,00  zł.,

6.       Zadanie nr 6 – „Działalność sportowa, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców w miejscowości Trzebuska” – 8 000,00 zł.,

 

 

IV.                ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

Złożenie oferty realizacji zadania zawierającej:

a)       szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego przedsięwzięcia,

b)       termin i miejsce realizacji zadania,

c)       kalkulację przewidywanych kosztów jego realizacji,

d)       proponowaną wielkość dotacji,

e)       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

f)        informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

g)       kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wypisu czy zaświadczenia właściwego organu rejestrowego, do którego organizacje zostały wpisane oraz statut,

h)       oświadczenie osób reprezentujących wnioskodawcę o nieprowadzeniu działań przez wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku.

 

 

V.                  OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU, KTÓREGO WZÓR OKREŚLA

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891). Termin składania ofert upływania dnia 11 kwietnia 2005 r. o godz. 900.

Miejsce składania ofert: Sekretariat w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

 

 

VI.                TERMIN, TRYB i KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

 

1.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 dni od upływu terminu do składania ofert.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2005 r.

 

2.       Tryb oceny ofert:

Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp., która:

1)       stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,

2)       otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,

3)       ustala, czy oferty spełniają warunki określone w pkt IV ogłoszenia,

4)       odrzuca oferty, które nie zawierały danych określonych w pkt IV ogłoszenia,

5)       analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

6)       ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,

7)       uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,

8)       analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat, oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,

9)       w zależności od przedmiotu konkursu wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania Gminy, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze, lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego

3.       Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

1)       zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi  podmiotu,

2)       wartość merytoryczną projektu,

3)       koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

4)       staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,

5)       dotychczasową współpracę podmiotu z gminą.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 


Tytuł: Otwarty konkurs na realizacje następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Publikator: Lesław Gut
Data publikacji: 2005.03.21