Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Młp.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Młp.

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z późniejsyzmi zmianami) zawaiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XXIII/243/2005 z dnia 16 marca 2005 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Młp. uchwalonego uchwała Nr XXVII/262/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2001 roku.
Zainteresowani mogą składać wniosku dotyczące studium w zakresie objetym zmianą. wniosku nalęzy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., ul. Rynek 1 w terminie do dnia 5 maja 2005 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwa i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Andrzej Ożóg


Tytuł: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Młp.
Publikator: Lesław Gut
Data publikacji: 2004.04.07