Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Ogłoszenie na otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 14 , art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP.

 

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

I.                     RODZAJ ZADANIA:

 

Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizowania wolnego czasu dzieci i młodzieży

Głównym założeniem zadania jest objęcie działaniem jak największej grupy dzieci i młodzieży, organizację czasu wolnego tej grupie, doskonalenie różnych form sportu i rekreacji z jednoczesnym prowadzeniem zajęć profilaktycznych.

a)       zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy przy placówkach oświatowych:

­          Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Sokołowie, przy ul. Lubelska 41,

­          Gimnazjum przy Zespole Szkół w Sokołowie, przy ul. Lubelska 41,

­          Zespół Szkół w Sokołowie, przy ul. Lubelska 37,

­          Zespół Szkół w Trzebusce,

b)       wspieranie młodzieżowych drużyn sportowych z terenu miasta i gminy w miejscowościach:

­          Sokołów Młp.,

­          Trzeboś,

­          Wólka Niedźwiedzka.

 

II.                   PODMIOTY UPRAWNIONE O ZŁOŻENIE OFERY

 

Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

 

III.                 WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 

W roku 2005 na realizację zadania wymienionego w pkt I przewidziano środki w wysokości 26 372,00 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100)

a)       zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy przy placówkach oświatowych:

­          Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Sokołowie, przy ul. Lubelska 41 – 1 250,00 zł.,

­          Gimnazjum przy Zespole Szkół w Sokołowie, przy ul. Lubelska 41 – 1 250,00 zł.,

­          Zespół Szkół w Sokołowie, przy ul. Lubelska 37 – 1 000,00 zł.,

­          Zespół Szkół w Trzebusce – 5 000,00 zł.

b)       wspieranie młodzieżowych drużyn sportowych z terenu miasta i gminy w miejscowościach:

­          Sokołów Młp – 9 872,00 zł.,

­          Trzeboś – 5 000,00 zł.,

­          Wólka Niedźwiedzka – 3 000,00 zł.

 

 

IV.                ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

Złożenie oferty realizacji zadania zawierającej:

a)       szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego przedsięwzięcia,

b)       termin i miejsce realizacji zadania,

c)       kalkulację przewidywanych kosztów jego realizacji,

d)       proponowaną wielkość dotacji,

e)       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

f)        informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

g)       kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wypisu czy zaświadczenia właściwego organu rejestrowego, do którego organizacje zostały wpisane oraz statut,

h)       oświadczenie osób reprezentujących wnioskodawcę o nieprowadzeniu działań przez wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku.

 

 

V.                  OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU, KTÓREGO WZÓR OKREŚLA

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891). Termin składania ofert upływania dnia 6 maja 2005 r. o godz. 900.

Miejsce składania ofert: Sekretariat w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

 

 

VI.                TERMIN, TRYB i KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

 

1.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 dni od upływu terminu do składania ofert.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2005 r.

 

2.       Tryb oceny ofert:

Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp., która:

1)       stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,

2)       otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,

3)       ustala, czy oferty spełniają warunki określone w pkt IV ogłoszenia,

4)       odrzuca oferty, które nie zawierały danych określonych w pkt IV ogłoszenia,

5)       analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

6)       ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,

7)       uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,

8)       analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat, oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,

9)       w zależności od przedmiotu konkursu wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania Gminy, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze, lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego

3.       Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

1)       zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi  podmiotu,

2)       wartość merytoryczną projektu,

3)       koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

4)       staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,

5)       dotychczasową współpracę podmiotu z gminą.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.


Tytuł: Ogłoszenie na otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Publikator: Lesław Gut
Data publikacji: 2005.04.20