Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Ogłoszenie na konkurs z zadania z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Gminy i Miasta

w Sokołowie Małopolskim

zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz. U. Nr 64, poz 593 z późn. zmianami)

 

 

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

 

dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej na zlecenie realizacji  zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie DPS dla osób w podeszłym wieku

 

 1. Rodzaj zadania: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej,
 2. Nie przewiduje się dotacji z budżetu gminy (Dotacja do indywidualnego skierowania mieszkańca),
 3. Termin i warunki realizacji zadania: Zadanie będzie realizowane w okresie od 9 grudnia 2005 r do 8 grudnia 2010 r.
 4. Warunki realizacji zadania:
 • posiadanie zezwolenia wojewody na prowadzenie DPS,
 • posiadanie przez kierującego placówką kwalifikacji zgodnych z ustawą o pomocy społecznej,
 • świadczenie usług bytowych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w podeszłym wieku,
 • wykonywanie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych,
 • umożliwienie działań kontrolnych ze strony instytucji i służb do tego uprawnionych, systematyczna współpraca z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim i PCPR w Rzeszowie w zakresie realizacji zadania. 
 1. Termin składania ofert:

Oferta musi być zgodna  z art. 29 ust. 1 i art. 30 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marce 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) oraz należy dołączyć następujące załączniki:

 • Aktualny wyciąg z rejestru lub ewidencji,
 • Regulamin podmiotu uprawnionego,
 • Zezwolenie wojewody na prowadzenie placówki,
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę.

Ofertę można przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp. w  godzinach urzędowania w zaklejonych i opieczętowanych kopertach opisanych „Oferta na prowadzenie domu pomocy społecznej” do dnia 9 grudnia 2005 r do godz. 900. W przypadku ofert przesłanej pocztą za datę złożenia uznaje się datę doręczenia pisma do Urzędu Gminy w Sokołowie Małopolskim.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.      Kryteria:

 • Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony, przy uwzględnieniu informacji podanych w ofercie w tym warunki mieszkaniowe, socjalno – bytowe,
 • Innowacyjność proponowanych rozwiązań,
 • Zdeklarowana przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,
 • Ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania, oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych albo pozyskiwanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • Analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymywanych na ten cel środków

2.      Oferty opiniuje Zespół Opiniujący powołany przez Burmistrza Gminy i Miasta
 w Sokołowie Małopolskim.

3.      Wyboru ofert dokona Burmistrz  Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. na podstawie opinii Zespołu Opiniującego w terminie do 12 grudnia 2005 r.

4.      Z podmiotem, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji, będzie podpisana umowa na realizację w/w zadania.