Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Otwarty konkurs na realizacje następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i zakresu zadań profilaktyki alkoholowej

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 14 , art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)BURMISTRZ GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP.

ogłasza otwarty konkurs na realizacje następujących zadań 1. ZADANIA DO REALIZJI W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


 1. Zadanie nr 1 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Sokołów Młp.”

Zakres zadania:

  1. organizacja zajęć sportowych,

  2. organizacja i udział w zawodach sportowych,

  3. prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników oraz opłaty związkowe,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.). 1. Zadanie nr 2 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Górno”

Zakres zadania:

  1. organizacja zajęć sportowych,

  2. organizacja i udział w zawodach sportowych,

  3. prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników oraz opłaty związkowe,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.).


 1. Zadanie nr 3 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Wólka Niedźwiedzka”

Zakres zadania:

  1. organizacja zajęć sportowych,

  2. organizacja i udział w zawodach sportowych,

  3. prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników oraz opłaty związkowe,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.).


 1. Zadanie nr 4 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzeboś”

Zakres zadania:

  1. organizacja zajęć sportowych,

  2. organizacja i udział w zawodach sportowych,

  3. prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników oraz opłaty związkowe,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.).


 1. Zadanie nr 5 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Nienadówka”

Zakres zadania:

  1. organizacja zajęć sportowych,

  2. organizacja i udział w zawodach sportowych,

  3. prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników oraz opłaty związkowe,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.).


 1. Zadanie nr 6 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzebuska”

Zakres zadania:

  1. organizacja zajęć sportowych,

  2. organizacja i udział w zawodach sportowych,

  3. prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- ubezpieczenie zawodników oraz opłaty związkowe,

- zakup materiałów i sprzętu sportowego,

- opłaty za sędziowanie,

- transport zawodników na zawody,

- utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, remonty budynków pod warunkiem , że ich właścicielem prawnym jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.). 1. ZADANIA DO REALIZJI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ


 

 1. Zadanie nr 7 – „Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży w miejscowości Sokołów Młp.”

Głównym założeniem zadania jest objęcie działaniem jak największej grupy dzieci i młodzieży, organizację czasu wolnego tej grupy z jednoczesnym prowadzeniem zajęć profilaktycznych.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ww. zadania,

- opłaty dla prowadzących zajęcia, opiekunów,

- przejazdy dzieci i młodzieży w ramach ww. zadania.


 

 1. Zadanie nr 8 – „Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży w miejscowości Trzebuska”

Głównym założeniem zadania jest objęcie działaniem jak największej grupy dzieci i młodzieży, organizację czasu wolnego tej grupy z jednoczesnym prowadzeniem zajęć profilaktycznych.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ww. zadania,

- opłaty dla prowadzących zajęcia, opiekunów,

- przejazdy dzieci i młodzieży w ramach ww. zadania.


 

 1. Zadanie nr 9 – „Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży w miejscowości Wólka Niedźwiedzka”

Głównym założeniem zadania jest objęcie działaniem jak największej grupy dzieci i młodzieży, organizację czasu wolnego tej grupy z jednoczesnym prowadzeniem zajęć profilaktycznych.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ww. zadania,

- opłaty dla prowadzących zajęcia, opiekunów,

- przejazdy dzieci i młodzieży w ramach ww. zadania.


 

 1. Zadanie nr 10 – „Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży w miejscowości Trzeboś”

Głównym założeniem zadania jest objęcie działaniem jak największej grupy dzieci i młodzieży, organizację czasu wolnego tej grupy z jednoczesnym prowadzeniem zajęć profilaktycznych.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ww. zadania,

- opłaty dla prowadzących zajęcia, opiekunów,

- przejazdy dzieci i młodzieży w ramach ww. zadania. 1. PODMIOTY UPRAWNIONE O ZŁOŻENIE OFERY


Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Zadanie nr 1 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Sokołów Młp.” – 30 000,00 zł.,

Zadanie nr 2 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Górno” - 32 500,00 zł.,

Zadanie nr 3 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Wólka Niedźwiedzka” – 16 500,00 zł.,

Zadanie nr 4 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzeboś” - 16 500,00 zł.,

Zadanie nr 5 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Nienadówka” - 16 500,00 zł.,

Zadanie nr 6 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzebuska” – 8 000,00 zł.,

Zadanie nr 7 – „Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży w miejscowości Sokołów Młp.” – 500,00 zł.,

Zadanie nr 8 – „Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży w miejscowości Trzebuska” – 5 000,00 zł.,

Zadanie nr 9 – „Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży w miejscowości Wólka Niedźwiedzka” – 5 000,00 zł.,

Zadanie nr 10 – „Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży w miejscowości Trzeboś” – 4 500,00 zł., 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI


Złożenie oferty realizacji zadania zawierającej:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego przedsięwzięcia wraz z terminarzem prowadzonych zajęć z dziećmi, młodzieżą,

 2. termin i miejsce realizacji zadania,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów jego realizacji,

 4. proponowaną wielkość dotacji,

 5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

 6. informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

 7. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem aktualnego wypisu czy zaświadczenia właściwego organu rejestrowego, do którego organizacje zostały wpisane oraz statut,

 8. oświadczenie osób reprezentujących wnioskodawcę o nieprowadzeniu działań przez wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku. 1. OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU, KTÓREGO WZÓR OKREŚLA


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891). Termin składania ofert upływania dnia 29 marca 2006 r. o godz. 900.

Miejsce składania ofert: Sekretariat w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania. 1. TERMIN, TRYB i KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 dni od upływu terminu do składania ofert.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2006 r.

Tryb oceny ofert:

Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp., która:

   1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,

   2. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,

   3. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w pkt V ogłoszenia,

   4. odrzuca oferty, które nie zawierały danych określonych w pkt V ogłoszenia,

   5. analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

   6. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,

   7. uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,

   8. analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat, oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,

   9. w zależności od przedmiotu konkursu wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania Gminy, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze, lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego

Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

   1. zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,

   2. wartość merytoryczną projektu,

   3. koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

   4. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,

   5. dotychczasową współpracę podmiotu z gminą.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.