Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Studium wykonalności projektu pod nazwą „Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej”

W okresie od listopada 2005 r. do czerwca 2006 r. Gmina Sokołów Małopolski realizowała projekt pod nazwą „Studium wykonalności projektu pod nazwą „Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej””. Celem tego projektu było opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nienadówka, który jest niezbędny w procesie aplikowaniao środki finansowe w ramach Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA Tacis/CBC.
Bezpośrednim wykonawcą „Studium ...” była Firma „FORWARD” z Rzeszowa. Przygotowany dokument zawiera, m.in. analizę otoczenia projektu, wskazanie jego celów, analizę finansową i ekonomiczną, ocenę efektu ekologicznego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że realizacja projektu inwestycyjnego, to jest budowa kanalizacji dla miejscowości Nienadówka jest uzasadniona w aspekcie ekologicznym oraz ekonomicznym i jest rekomendowana do dofinansowania w ramach Programu Interreg.
Cała treść „Studium ...” jest dostępna w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim. Opracowanie „Studium ...” zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Phare PL2003/005-710.01.05 Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Interreg IIIA w kwocie 5 927,22 EUR, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Załączniki:

1. Streszczenie studium