Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Konkurs na realizacje następujących zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2007

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 4 ust. 1 pkt 14 , art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)BURMISTRZ GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP.


ogłasza otwarty konkurs na realizacje następujących zadań

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2007Zadanie nr 1 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Sokołów Młp.”


Zadanie nr 2 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Górno”


Zadanie nr 3 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Wólka Niedźwiedzka”


Zadanie nr 4 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzeboś”


Zadanie nr 5 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Nienadówka”


Zadanie nr 6 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzebuska”


Zakres zadań:

 • organizację zajęć sportowych,

 • organizację i udział w zawodach sportowych,

 • prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenia zawodników,

 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,

 • opłaty za sędziowanie,

 • transport zawodników na zawody,

 • utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, drobne remonty budynków pod warunkiem, że ich właścicielem jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.)


 1. PODMIOTY UPRAWNIONE O ZŁOŻENIE OFERY


Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ


  1. Zadanie nr 1 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Sokołów Młp.” – 34 000,00 zł.,

  2. Zadanie nr 2 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Górno” - 36 500,00 zł.,

  3. Zadanie nr 3 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Wólka Niedźwiedzka” – 19 000,00 zł.,

  4. Zadanie nr 4 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzeboś” - 19 000,00 zł.,

  5. Zadanie nr 5 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Nienadówka” - 19 000,00 zł.,

  6. Zadanie nr 6 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzebuska” – 12 500,00 zł.,


 1. OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU, KTÓREGO WZÓR OKREŚLA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Termin składania ofert upływania dnia 6 kwietnia 2007 r. o godz. 900.

Miejsce składania ofert: Sekretariat w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu