Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Konkurs na realizacje następujących zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2008

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 14 , art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP.

ogłasza otwarty konkurs na realizacje następujących zadań
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2008

 

Zadanie nr 1 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Sokołów Młp.”

Zadanie nr 2 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Górno"

Zadanie nr 3 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Wólka Niedźwiedzka”

Zadanie nr 4 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzeboś”

Zadanie nr 5 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Nienadówka”

Zadanie nr 6 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzebuska”

 

Zakres zadań:

 • organizację zajęć sportowych,

 • organizację i udział w zawodach sportowych,

 • prowadzenie treningów przez instruktorów lub trenerów.

 

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenia zawodników,

 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,

 • opłaty za sędziowanie,

 • transport zawodników na zawody,

 • utrzymanie obiektów sportowych (m.in. opłaty za media, drobne remonty budynków pod warunkiem, że ich właścicielem jest Gmina i Miasto Sokołów Młp.)


 1. PODMIOTY UPRAWNIONE O ZŁOŻENIE OFERY

Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Zadanie nr 1 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Sokołów Młp.” – 40 000,00 zł.,

Zadanie nr 2 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Górno” - 39 300,00 zł.,

Zadanie nr 3 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Wólka Niedźwiedzka” – 21 800,00 zł.,

Zadanie nr 4 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzeboś” - 21 800,00 zł.,

Zadanie nr 5 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Nienadówka” - 21 800,00 zł.,

Zadanie nr 6 – „Działalność sportowa oraz organizacja imprez sportowych - podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Trzebuska” – 15 300,00 zł.,


 1. OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU, KTÓREGO WZÓR OKREŚLA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Termin składania ofert upływania dnia 28 marca 2008 r. o godz. 900. Miejsce składania ofert: Sekretariat w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu