Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Zawiadomienie z dnia 15 maja 2008 r.

Sokołów Młp. 2008- 05-14


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z poźn. zm./

zawiadamia się

wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy nieruchomości położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Piaski” o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia i podziału gruntu.

Równocześnie zgodnie z art. 103 ust. 3 powołanej ustawy zawiadamiam , że w dniach od 19 maja 2008 r do 9 czerwca 2008 r. w Urzedzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. pok. Nr 2 zostanie wyłożony do wglądu uczestnikom postepowania, projekt uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości.

W okresie wyłożenia projektu uchwały do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. O sposobie ich załatwienia roztrzyga rada gminy w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości.

Z-up Burmistrza
mgr inż. Bogusław Kida
Zastępca Burmistrza


Tytuł: Zawiadomienie z dnia 15 maja 2008 r.
Publikator: Lesław Gut
Data tworzenia: 2008.05.14
Data publikacji: 2008.05.16