Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Ogłoszenie w sprawie Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka – Barwinek (granica Państwa), na odcinku Nisko (węzeł „Zapacz”)

Inwestor budowy drogi ekspresowej S-19 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, informuje, że Firma Arcadis Profil Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.: „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka – Barwinek (granica Państwa), na odcinku Nisko (węzeł „Zapacz”) – początek obwodnicy Sokołowa Małopolskiego” w ramach opracowywanej dokumentacji, organizuje w dniach:
  • 17.11.2008 o godzinie 1700 - dla Gminy Jeżowe - w sali obrad Urzędu Gminy Jeżowe, sala nr 20
  • 18.11.2008 o godzinie 1700 - dla Gminy Sokołów Małopolski - w Wiejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Górnie
  • 19.11.2008 o godzinie 1700 - dla Gminy Kamień - w Zespole Szkół im. Stanisława Kostki, Nowy Kamień 26, „Szkolne Schronisko”, II piętro
  • 20.11.2008 o godzinie 1700 - dla Gminy Rudnik n/Sanem - w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik n/Sanem, Rynek 40, sala nr 13
  • 21.11.2008 o godzinie 1700 - dla Gminy i Miasta Nisko - w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14
  • 24.11.2008 o godzinie 1700 - dla Gminy Ulanów - w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów, Rynek 5

spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-19 na terenach wymienionych Gmin.

Przebieg wariantów drogi jest zgodny z opracowaniem „Studium Techniczno Ekonomicznym drogi ekspresowej S-19 na odcinku od m. Nisko (węzeł Zapacz”) do początku projektowanej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego” wykonanym w 2003 roku przez Firmę Biuro Rozwoju Krakowa S. A. Dodatkowo Firma ARCADIS Profil wprowadziła nowe (autorskie) warianty przebiegu drogi S-19.

Informacji udzielał dzie Projektant firmy ARCADIS Profil, w spotkaniach uczestniczyć dzie również przedstawiciel Inwestora - Oddziału GDDKiA w Rzeszowie.

W terminie 7 dni przed planowanym terminem spotkań dostępne bę w siedzibach Urzędów Gmin materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów trasy.

Wnioski uwagi i zastrzeżenia dotyczące przebiegu wariantów trasy drogi można będzie składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na adres: Arcadis Profil Sp. z o.o., Biuro Infrastruktury Radom, Al. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom, przesłać faxem na nr (048) 363-07-81 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: radom@arcadis.pl .

Przesłane podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał dzie informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeź. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie bę indywidualnie udzielane odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia prasowe, na tablicy ogłoszeń w w/w Urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.

Postulaty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Treść ogoszenia o terminach spotkań informacyjnych
Informacja o przebiegach wariantów drogi
Plan sytuacyjny przebiegu wariantów drogi