Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Konkurs na stanowisko kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza Konkurs na stanowisko kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

 

Kandydaci powinni posiadać:

 1. wykształcenie wyższe

 2. obywatelstwo polskie

 3. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 4. minimum 5 letni staż pracy w instytucjach kultury lub w urzędach administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach ds. działalności kulturalnej

 5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania tego stanowiska

 6. niekaralność za przestępstwa umyślne

Kandydaci powinni przedstawić:

 1. pisemne oświadczenie o zgłoszeniu przystąpienia do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe wraz z danymi kontaktowym,

 2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

 3. pisemną ofertę wraz z koncepcją, programem działania i planem działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp. na okres l roku przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,

 4. życiorys zawodowy,

 5. poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia i dodatkowe kwalifikacje,

 6. świadectwa pracy potwierdzające 5 letni staż pracy lub zaświadczenie z ostatniego miejsca pracy,

 7. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dokumenty kandydaci winni składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.” w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Młp., ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp. do dnia 1.VIII.2013 r. do godziny 10:00

Podany termin dotyczy także ofert nadsyłanych poczta - decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. przeprowadzi w dniu 1.VIII.2013 r., o godz.11:00 postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., ul. Rynek 1.

Kandydat ma prawo zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp. w jego siedzibie.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

mgr Andrzej Ożóg