Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja

Sokołów Młp., 20 maja 2016 r.

 

INFORMACJA

            Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. informuje, że poszukuje do pracy osoby mogące świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi w miejscu zamieszkania dziecka.

 

I.  Charakter umowy: umowa zlecenie ( 24 zł. brutto -  cena za jedną godzinę zegarową usług )

Okres obowiązywania umowy: 1.06.2016 r. – 31.12.2016 r. w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

II. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

  1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.
  2. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

III. Wymagania niezbędne:

            Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z 2005 r. z późn. zmianami)

  1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
  2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w  jednej z następujących jednostek:
  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Zastępcą Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. ( pokój nr 5).

 

 Z-ca Kierownika MGOPS w Sokołowie Młp.

Dorota Tęcza-Pokrywa


Tytuł: Informacja
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data publikacji: 2016.05.24