Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Konkurs na stanowisko - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

pełny wymiar czasu pracy

 

 

 1. Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zmianami),

 2. staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej, w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku kierowniczym w pomocy społecznej,

 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,

 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

 3. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

 4. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,

 5. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, odporność na stres,

 6. bardzo dobra organizacja czasu pracy,

 7. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,

 8. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych,

 9. prawo jazdy kat. B,

 10. dyspozycyjność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

 2. realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki,

 3. organizacja pracy w MGOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań,

 4. przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy,

 5. organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej,

 6. nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,

 7. analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

 8. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.

 9. współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.

 10. sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek MGOPS.

 11. przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania MGOPS.

 12. pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.

 13. informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołowa Młp..

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys – curriculum vitae, z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

  3. oryginał kwestionariusza osobowego,

  4. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

  5. kopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające zatrudnieniu w obecnym miejscu pracy,

  6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy,

  7. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  8. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku

 

Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp., z dopiskiem : „Nabór na stanowisko kierownik w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.” w terminie do dnia 14 października 2016 r., do godz. 14:00

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

mgr Andrzej Ożóg


Tytuł: Konkurs na stanowisko - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data publikacji: 2016.09.30