Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych

MIEJSCE PRACY: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. ul. Rynek 10
WYMIAR CZASU PRACY:  2 pełne etaty

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe,
d) dobra znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym,
e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych.

2. Wymagania dodatkowe (pożądane):

a) umiejętność dobrej organizacji pracy,
b) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, rzetelność,
c) zdolność opracowywania i podejmowania samodzielnie decyzji,
d) umiejętność redagowania pism, prowadzenie korespondencji,
e) umiejętność pracy pod presją czasu,
f) odbyty staż lub zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie, weryfikacja, merytoryczna i formalna wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych,
b) kompletowanie i opracowywanie dokumentów zgodnie z ustawą o świadczeniach wychowawczych, w tym: wprowadzanie do systemu komputerowego, przygotowywanie decyzji administracyjnych,
c) przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych,
d) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
e) prowadzenie kompleksowej obsługi programu komputerowego z zakresu świadczeń wychowawczych,
f) podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przedmiotowych zadań,
g) współdziałanie z innymi instytucjami,
h) sporządzanie sprawozdań jednorazowych, okresowych oraz resortowych.

4. Wymagane dokumenty:

a) CV,
b) list motywacyjny,
c) potwierdzone kserokopie dokumentów  w zakresie wykształcenia i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
d) potwierdzone kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów w zakresie doświadczenia zawodowego,
e) potwierdzona kserokopia dowodu osobistego,
f) oświadczenie  o stanie zdrowia niezbędne do pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.922)

5. Termin,  sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a) wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie od dnia ogłoszenia do 23 lutego 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. ul. Rynek 10, pokój nr 1 lub przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany  adres w terminie do 22 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu),
b) dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (życiorys) winny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.922)
c) wymagane  dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem  „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych”.

6. Informacje dodatkowe:

a) aplikacje,  które  wpłyną do MGOPS w Sokołowie Młp. po wyżej określonym  terminie  oraz niekompletne dokumenty  nie będą rozpatrywane,
b) warunkiem zakwalifikowania się do następnego etapu naboru jest spełnienie przez kandydata zarówno wymagań niezbędnych jak i dodatkowych oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
c) o terminie II etapu osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione  telefonicznie, na numer wskazany w dokumentach aplikacyjnych,
d) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. bip.sokolow-mlp.pl, oraz na tablicy ogłoszeń  w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 77 29 209
Dokumenty osób, które nie zostaną wypisane w informacji o wynikach naboru będzie można odebrać osobiście w siedzibie  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. w terminie 14 dni od ogłoszenia informacji w BIP.


Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp

Dorota Tęcza-Pokrywa