Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Konkurs na inkasenta opłaty targowej

BURMISTRZ GMINY I MIASTA W SOKOŁOWIE MŁP.

OGŁASZA KONKURS

NA INKASENTA OPŁATY TARGOWEJ

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. zawodowe,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na w/w stanowisku,

 • nie karalność,

 • ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • kandydat nie może nadużywać alkoholu lub środków odurzających.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie zawodowe oraz 6-miesięczny staż związany z rozliczaniem środków pieniężnych,

 • samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.

 

 1. Zakres i obowiązki wykonywanych zadań

Pobieranie opłaty targowej w miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie miejscowości Sokołów Młp. w każdą środę tygodnia od rozpoczęcia do chwili zakończenia handlu.

Inkasent otrzyma bloczki opłaty targowej.

Inkasent otrzyma prowizję od zainkasowanej kwoty w dniu rozloczenia, tj. środy każdego tygodnia.

Za nieterminowe rozliczenie się inkasenta będą naliczane odsetki jak od należności podatkowych.

Przewidywana roczna kwota wpłat wynosi 150 000 zł.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do pracy w charakterze inkasenta z podaniem w treści przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej z określeniem wysokości prowizji od zbieranych opłat,

 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nie nadużywaniu alkoholu lub środków odurzających,

 • opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub od osób powszechnego zaufania, które mogą potwierdzić wiarygodność, sumienność, uczciwość osób ubiegających się o stanowisko inkasenta (np. radnego, sołtysa, Rady Sołeckiej, itp.),

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • kserokopie świadectwa ukończenia szkoły.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na inkasenta opłaty targowej w Sokołowie Młp.” w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp. w terminie do 22 grudnia do godziny 11:00.

Dokumenty które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.sokolow-mlp.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn.zmianami)”.


Tytuł: Konkurs na inkasenta opłaty targowej
Publikator: Lesław Gut
Data publikacji: 2006.12.15