Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Konkurs na stanowisko kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

ogłasza Konkurs na stanowisko

kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

 

Kandydaci powinni posiadać:

1.      wykształcenie wyższe

2.      minimum 3 letni staż pracy w instytucjach kultury lub w urzędach administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach ds. działalności kulturalnej.

3.      brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania tego stanowiska.

 

Kandydaci powinni przedstawić:

1.      zgłoszenie przystąpienia do konkursu,

2.      kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

3.      pisemną ofertę wraz z koncepcją, programem działania i planem działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp. na okres 1 roku.

4.      poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia i dodatkowe kwalifikacje,

5.      życiorys,

6.      świadectwa pracy potwierdzające 3 letni staż pracy lub zaświadczenie z ostatniego miejsca pracy,

7.      aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

8.      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

9.      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Dokumenty kandydaci winni składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.” w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Młp., ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp. do dnia  9.VI.2008 r.  do godziny 10.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu -  nastąpi w dniu 9.VI.2008 r., o godz.11.00  postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów w budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp., ul. Rynek 49 przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Kandydat ma prawo zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp. w jego siedzibie.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Andrzej Ożóg