Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP.

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TURZY 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, 2, 5 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

  3. akt nadania stopnia nauczyciela mainowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

  4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poźn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy sie przeciwko niemu postępowanie karne,

  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

  11. oświadczenie,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być uwierzytelnione.

 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ....” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie