Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 228/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 228/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 29 lutego 2008 r.

W Y K A Z

działek mienia komunalnego miasta Sokołów Młp. przeznaczonego do sprzedaży


 

Lp.

Nr działki

Oznaczenie KW

Pow.

w ha

Opis nieruchomości-położenie

Przeznaczenie-sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1406/60

1406/62

1406/73

1406/74

1406/75

1406/76

1406/77

1406/78

1406/79

1406/80

124409


0,0950

0,0969

0,0951

0,0938

0,0966

0,0968

0,0967

0,0968

0,0968

0,0970

Działki budowlane, niezabudowane, położone w Sokołowie Młp. na osiedlu "Pod Lasem"
-4MN-tereny zabudowy mieszkaniowej

-5MN-tereny zabudowy mieszkaniowej


Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/

25 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT

24 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT


Osoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity : D.U.Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z póź. zm./ przysługuje roszczenie w nabyciu w/w nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni od dnia jego wywieszenia złożyć w tut. Urzędzie wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bez przetargowym w drodze pierwszeństwa.