Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 234/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 234/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 11 marca 2008 r.

W Y K A Z
działek mienia komunalnego miasta Sokołów Młp. przeznaczonego do sprzedaży

 

Lp.

Nr

działki

Oznaczenie

KW

Pow.

w ha

Opis

nieruchomości-położenie

Przeznaczenie-sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena

Uwagi

1.


5505/2

129743

0,0058

Działka budowlana, niezabudowana, położona w Sokołowie Młp. na osiedlu "Północ"

Tereny zabudowy mieszkaniowej

Bezprzetargowa – jako działka przyległa do działki nr 5495

2 700,00 zł + VAT

 

Osoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity : Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm./ przysługuje roszczenie w nabyciu w/w nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni od dnia jego wywieszenia złożyć w tut. Urzędzie wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w drodze pierwszeństwa.