Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzeboś - Zarządzenie nr 352/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 352 /2009
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp
z dnia 20 stycznia 2009 roku


WYKAZ
gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedażyLp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia


Uwagi

1.

Trzeboś

 

RZ 1Z/00123613/4

 

 

2103/7

 

0.3326 ha


 

działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem DG- koncentracja rożnorodnej działalności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej z wyjątkiem inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi

działka jest uzbrojona w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, telefoniczną

136 500.00

 

przetargowa

 

wraz z dwoma budynkami chlewni

 

Osoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity : Dz. U. Nr 261 z 2004 roku poz. 2603 z późniejszymi zmianami / przysługuje pierwszeństwo w nabyciu objętej wykazem nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni od dnia jego wywieszenia złożyć w tut. Urzędzie wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.