` BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJDrukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kwiatowe” w Sokołowie Małopolskim: Data: 2019.01.11

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kwiatowe” w Sokołowie Małopolskim.


    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kwiatowe” w Sokołowie Małopolskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 stycznia do 11 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Rynek 1, w godzinach od 8:00 do 14:00.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 lutego 2019 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

    Zgodnie z art. 18 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Sokołowa Małopolskiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2019 r.

Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski

Andrzej Ożóg 

Publikacja zapytania cenowego na dostawę 30 ton soli drogowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania: Data: 2019.01.07

Publikacja zapytania ofertowego pod nazwą - Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie: Data: 2019.01.03

Publikacja zapytania ofertowego - Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Sokołów Małopolski": Data: 2018.12.19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Data: 2018.12.06

Treść obwieszczenia nr WOOŚ.420.17.25.2018.JG.17 z dnia 7 listopada 2018 r.

Publikacja zapytań cenowych na:: Data: 2018.12.04
  • na dostawę druków w 2019 r. dla Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
  • na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w 2019 r. dla Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego - Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica: Data: 2018.11.29

Publikacja ogłoszenie otwartego konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2018.11.29

Publikacja zapytania cenowego na dostawę 30 ton soli drogowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania: Data: 2018.11.15

Dyrekcja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli: Data: 2018.11.09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 8 listopada 2018 r.

Publikacja zapytania ofertowego - Zakup elektronicznego systemu do obsługi głosowań oraz system do transmisji wideo posiedzeń Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.10.30

Dyrekcja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli: Data: 2018.10.25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 17 października 2018 r.

Obwieszcenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 października 2018 r.: Data: 2018.10.25

Zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Leżajskie PLH180047

Publikacja zapytań cenowych na zakup urządzeń sieciowych i serwera dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.10.25

Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych: Data: 2018.10.11

Szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych odbędą się w Domu Kultury w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5 w dniach:

  • 15 października 2018 r. o godzinie 16:00 – dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania,
  • 16 października 2018 r. o godzinie 16:00 – dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

Ogłoszenie przetargu w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 5 grudnia 2007 r. Nr XIII/102/2007: Data: 2018.10.10

Publikacja zapytania cenowego na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw: Data: 2018.10.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: Data: 2018.10.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp.z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Data: 2018.10.08

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Młp. podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej: Data: 2018.10.05

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Rzeszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej: Data: 2018.10.04

Obwieszcenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Małopolskim z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie: Data: 2018.10.02

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Kwiatowe 2" w  Sokołowie Małopolskim

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XLIII/477/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Kwiatowe 2" w Sokołowie Młp. Plan będzie obejmował teren położony w północno-zachodniej części miasta, za istniejącym osiedlem "Północ II".

Do projektu planu będzie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rynek 1, w terminie do dnia 31 października 2018  r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Andrzej Ożóg

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej: Data: 2018.10.01

Wylosowane numery list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych: Data: 2018.10.01

Składy obwodowych komisji wyborczych powołanych przez Komisarzy wyborczych w Rzeszowie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11: Data: 2018.10.01

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

strona 1/41Następna